בַּרְקִיאֵל

°,  — שם מלאך הממונה על הברקים: ואלה שמותן של שרים המנהיגים את העולם גבריאל מלאך האש וכו' ברקיאל מלאך שהוא ממונה על הברקים (היכל' ילינק, חדר ג).  מיד נזדמן להם (להרשעים בגהינם) ברקיאל המלאך ואומר להם שוטים שבעולם נוח לכם שלא תצאו לעולם (שם, סדר ג"ע).  ותחת החיה הזאת ד' שרפים של אש לוהט ואלה שמותם שרפיאל ברקיאל קרישיאל וכו' (עמה"מ, עולם הבריאה כ).  ומשמש בחדש אב (בחרם הגדול, בספ' ברכ' אבר' לכבוד דר' ברלינר 117).

ערכים קשורים