אַבִּירוּת

°,ש"נ, - מדת ותכונת אַבִּיר הלב: ויענהו יוסף (להבחור היוני נכד אלכסנדר מוקדון) האמת אתך לאמר כי אתה מזרעו (של אלכסנדר) לאבירות הלב אשר נראה בך אמנם דע לך כי אבירות הלב צריכה לסמך הגבורה (יוסיפון, פרק פו).  והמוקדמין שלחו בעד ר' יהושע הנזכר ואמרו לו מדוע אתה עובר את הסכמת השלשים וכו' והוא ענה להם עזות ובאבירות לב השיב להם (שו"ת ריב"ש תצז). או במתון ואבירות לב (יהוד' מסיר ניאון, נפת צופ' יב).  אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים  (ר"י אבוהב, נהר פישון יב ו).  - ובלי השם לב: פעולת האבירות גוררת חוזק האבירות (ר"י סטנוב, המדות לאריסטו ב ב).

ערכים קשורים