אבר


1 באשור' אַבַרֻ חזק, היה חזק. בערב' משמש שרש זה במשמ' אחרות.