אָבָץ

§1, ש"ז, --מתכת כעין הבדיל, zinc: גפרית של אבץ (השקפה ד כז, אור גנוז). מעט מעט תחל גפרית האבץ להאיר (שם). 1 בארמי' אַבְצָא: ית אַבָצָא (תרג' במד' לא כב), הוא בדיל, י"א ע"ש גונו הלבן. בערב' באצ'. ונמצא שרש זה בעברית בשע"פ אֶבֶץ (יהוש' יט כ). ושם לעיר מערי מטה יששכר (יהוש' יט כ). ואִבְצָן (שופט' יב ח). השרש הוא איפוא עברי, ובאין לנו צרך בשם אבץ להמתכת בדיל הרי הוא מופנה ואפשר להשתמש בו להמתכת הדומה להבדיל zinc בלעז. וכבר השתמשו בו במשמעה זו. 

ערכים קשורים