אַגַּף

* 1 אגוף, אגיף, ש"ז,--עובי הכותל במקום הפתח ממקום הדלת ולפנים: הגודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה אבל הגודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים נדר' ז ה. גמל שהיה טעון פשתן ועובר ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה מן האגף ולפנים בעל גמל חייב מן האגף ולחוץ חנוני חייב תוספתא ב"ק ו כח.  מצא (מציאה) בין פסים לפסים מן האגף ולפנים כלפנים מן האגף ולחוץ כלחוץ ירוש' ב"מ ב ח ג. לא קידשו תחת האגוף שבירושלם וכו' כדי שיהו מצורעין מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ודכוותה לא קידשו תחת האגוף של הר הבית כדי שיהו זבין מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים שם פסח' ז לה.. היה יושב וקורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו לפנים ולחוץ גוללו מיכן ומיכן ומניחו אבית אגיף תוספתא ערוב' יא יד1 כך כנראה מדמים להם האשכנזים את נקודו ולכן קוראים כאלו היה נקוד שני פתחים, וכן קוה', צ"ד אָגָף, ובמשנ' המנֻק' הנדפסות אַגָּף, וקצת ראיה לקמצות הגימל הכתיב אגוף שהוא אולי לפי הברת הקמץ כמו חולם.