אַגָּן

1, ש"ז, סמי' אַגָּן, מ"ר אַגָּנוֹת,  – א) כלי מכלי הבית, וישמש לתשמישים מתחלפים, לכבוס, ללישה, לשים בו דברים נוזלים, פרות, וכדומה, Becken basin; bassin: ויקח משה חצי הדם וישם בָּאַגָּנֹת שמות כד ו.  ותלו עליו (על היתד) כל כבוד בית אביו הצאצאים והצפעות כל כלי קטן מכלי הָאַגָּנוֹת ועד כל כלי הנבלים ישע' כב כד. —  והיה משמש ללישה ולרחיצה, ולפרות, וכדומה, ולשתות ממנו: מנתי וכוסי גביעי וכוסי, בלילי משושי וביום לרוחו, וחיי באגן עלי כד בתוך גן רמב"ע, תרשיש א שלג. – וללישה וכדומה: אילו אגנות של בני מדינה כיון שמניחין בהן חמין כבית השאור שחימוצו קשה ואסור ואעפ"י שהן רחבות ושולט בהן אויר הלכ' פסוק', הלכ' פסח.  שהיה לנו אגן אחד של עץ שהיה מיוחד לקיבת חלב הרוקח, סי' רנאגנות של עץ או של נחשת שלשין בהן שם רנז.  ולא יתננו אל אגן הלישה מהרי"ל, תקוני המצותאגן נחשת קנו מגוי להגעילו וללוש בתוכו עיסת מצה שם, הגעלה.  ותעשה מכל אתרוג ארבע גזרים ותשרה באגן חרס קאנון, מזכ' הרפוא' ז י.  – בהשאלה, כעין עוקה ובור קטן אשר סביב המבוע ששם נקוים המים הנבעים, Quellbecken cuvette d'une source; basin of spring: שררך אַגַּן הסהר2 אל יחסר המזג שה"ש ז ג.  – וכן אמר המשורר: מבחר עמקים בשמם לה (להעיר גבע) הקטירו, וּבְאַגַּן מעין חי רגליה נרטבו יל"ג, דו"מ א.  – ג) °השתמשו בו לכל גוף עגול, שטוח, Scheibe; dispue; disc: למשל עגול הירח: שהירח יתמעט וכו' ויתוסף מעט מעט עד מלאת אגנו המבחר לר"א הקראי, פ' בא.  – ד) °אגן החלצים, אגן הירכים, בנתוח, בגוף האדם, pelvis: הונח השם ירך לחלק הגוף הנקרא היום אצל המנתחים בשם אגן רמ"ח אברים 70האגן הנקרא אצל בעלי התלמוד בשם כפלא וכו' הוא מרכב מארבע עצמות שם.1 באשור' אַגַנָתֵי במ"ר, ברשימת כלי השלל, שלשת אלפי כפי נחשת וספלי נחשת ואגני נחשת.  וספק אם יש יחס בין אגן העברי ובין אִגַ'אנַה إجَّانَة בערב' שהיא כלי יכבסו בו הבגדים, וכמו"כ עוגה סביב להאילנות.  – בארמ' וסור' אגנא כמו בעברית.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים