אֲגַף

1, — ש"ז מ"ר אֲגַפִּים,-- א) *חלק העליון מהכנף המחֻבר להגוף, ובפרט חלק הבשר והעצמות שבו: הכנפים והנוצה מיטמאות ומטמאות ולא מצטרפות וכו' ר"י אומר אף ראשי אגפים וראש הזנב מצטרפים שכן מניחים בפטומות (טהר' א ב).  (עד איזה מקום אם נפסק חוט השדרה טרפה) רבי ינאי אומר למטה מן האגפים ור"ל אמר עד בין אגפים (חול' מו.).  — ב) בהרחבה, הכנף בכלל, Flügel; aile; wing: היונה הזו בשעה שהיא פורחת ויגיעה קופצת באחת מאגפיה ופורחת באחת מאגפיה (מד"ר בראש' לט).  מה עשתה היונה התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך (שם שה"ש, יונתי).  ונשברו כנפיה ונמרטו אגפיה (מדר' פנים ואחור).  — ובמליצה: אבי עזרי ישיבוהו שעיפיו, אשר נתן ידידו בין אגפיו (ר"ת לראב"ע).  — ג) בהרחבה, *בזרוע האדם, החלק העליון המחֻבר אל הכתף, oberer Teil d. Oberarmes; partie supérieure du bras; upper part of the upperarm: משעה שחברותיה (של היולדת) נושאות אותה באגפיה (שבת קכט.).  לא דלוסקמא הניטלת בכתף אלא (קטנה) הניטלת באגפים (מו"ק כד:).  — *בין האגפים, חלק הגב שבין הזרועות: יכול יטילנו (יכּנו את הרוצח) מבין האגפים וכו' מה הבערה שנאמר להלן מול העורף אף כאן מול העורף (ירוש' סנהד' ז כד:).  — ד) *עופות שחוטים: עולת העוף שנמצאת בין אגפיים וכסבור חטאת העוף היא ואכלה פטור (סוכה מב.).  — ה) מחלקה אחת ממחלקות החיל, Flügel eines Heeres; aile d'une armée; wing of army: ועלית כשואה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אֲגַפֶּיךָ ועמים רבים אותך (יחזק' לח ט).  ובסהמ"א: וילכו לוטריק וכל אגפיו לנפולי ויהי מספרם שלשים אלף (דה"י ליוסף הכהן, שנת 1528).  — ו) הסביבות השיכות למדינה מהמדינות, לעיר מהערים: גמר וכל אֲגַפֶּיהָ בית תוגרמה ירכתי צפון וגו' (יחזק' לח ו).  ואמר המקונן: שכורת ולא מיין השליכי תפיך, קרחי נא וגוזי והשחיתי אפיך, שאי על שפים קינה סובי אֲגַפַּיִךְ (ר"ש גירונדי, קינות לת"ב, שכורת).  במרר תבכה בכל אפסי אגפיה (איך ידידות, אילת השחר, יום ה).  במדינת וריזיא הולנד בגלילותיהם ואגפיהם גברו המים ונאבדו משטף המים הזדונים כמה אלפים נפש וכו' (דוד גנז, צמח דוד, תתקכב נאנף ה).  בלוגברדיאה ואשכנז ואגפיה (סמ"ג, לאוין קיא).  רבני פרנקפורט ואגפיה (שו"ת רמא יז).  — ז) *גדות אמת המים העוברת בשדה, Ufer eines Kanals; bord d'un canal; border of a canal: אמר שמואל אמה בית השלחין אני מוכר לך נותן לו שני אמות לתוכה ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה וכו' ואותן אגפיים מי זורעם רב יהודה אמר שמואל בעל השדה זורעם (ב"ב צט:).  אין עושין את האמה (בשביעית) וכו' מפני שמכשיר אגפיה לזריעה (מו"ק ד:).  אמת המים העוברת בין הבתים וכו' ויש באוגנים שלה אגפיים מותר להוריד הדלי דרך חלון ולהניחו באגפיים ומן האגפיים לאמת המים ודוקא שהאגפיים פחות משלשה אבל אם יש באגפיים שלשה אינו בטל (פתחי עולם, שו"ע או"ח שנו א, בשם רי"ו).  — ח) °כעין זרועות בשני הקצוות של המעגילה וכדומה לזה: וי"א מחלציים אגפיים של מעגילה (ערוך, ערך מחצל). 1 באשור' אַגַפֻ כנף, בארמ' אֲגַפָא. והסכימו חה"ל כי עקרו הוא גף בתוספת אֲ בראש. מנחם: פתרונו גפין. ריב"ג: ואפשר שתהיה האלף הזאת בלשון העברים נוספת ואיננה מן השרש. ע"כ. וכן החדשים.

חיפוש במילון: