ארה

1, ממנו אָרָה.1 רק בלשון אתאופ' במשמעת אסף.

ערכים קשורים