אַרְגָּמָן

1, ש"ז, – שם לחֹמר נותן צבע אדֹם נוטה לסגֹל, ושם לחוטים צבועים, ואריג צבוע צבע ארגמן,   Purpur; pourpre; purple: ותכלת ואַרגָּמָן ותלעת שני שמות כו א. לעשות בתוך התכלת ובתוך הָאַרְגָּמָן ובתוך תולעת השני ובתוך השש שם לט ג. ופרשו עליו בגד אַרְגָּמָן במדב' ד יג. לבד מן השהרנים והנטיפות ובגדי הָאַרְגָּמָן שעל מלכי מדין שופט' ח כו. תכלת וְאַרְגָּמָן לבושם מעשה חכמים כלם ירמ' י ט. תכלת וְאַרְגָּמָן מאיי אלישה היה מכסך יחזק' כז ו. אדם סחרתך מרב מעשיך בנפך אַרְגָּמָן ורקמה ובוץשם שם יו. עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו אַרְגָּמָן שה"ש ג י. ודלת ראשך כָּאַרְגָּמָן שם ז ו. מרבדים עשתה לה שש וְאַרְגָּמָן לבושה משלי לא כב. משיחות של  ארגמן כלא' ט ט. חוט מאזנים של זהבים ושל שוקלי ארגמן טוב כלים כט ד.1 כבר התפלפל ריב"ג בהרקמה על דבר משקל זה השם ולא מצא דומה לו אלא שמות עצם פרטים, אשכנז ואמרפל. – באשו' אַרְגַמָנֻ: שִפַת תַכִלְתֻ שִפַת אַרְגַמָנֻ, ר"ל עורות תכלת ועורות ארגמן. בשאר לשונות השמיות ארגון, אך מקור המלה לא נתברר, וסברים כי עקרו בלשון סנסקרית רגמן, שר"ל אדם.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים