אַרְגִּיעָה

1, -גִּיַע, ש"ז, – כמו רגע, Augenblick; moment: שפת אמת תכון לעד ועד אַרְגִּיעָה2 לשון שקר (משלי יב יט).1 במשקלי השמות שבמקרא לא נמצא אלא שם עצם אַכְזִיב כעין זה, בלי -ָה ועי' הערה שלקמן.

2 מנחם, ריב"ג, רש"י, רד"ק, ומהחדשי' ברט (Barth, §86), הסכימו כי זה שם.  ובהיות שהוא מלעיל, קרוב הדבר שההא היא שארית סימן היחס, והשם הוא ארגיע, כמו אכזיב (Barth id), והעיר ברט כי יש משקל זה גם בערבית.  ויש סוברים כי גם ארגיעה שב(ירמיה מט יט) כמו"כ שֵם.  ואחרים, ובהם גם החדשים אוַלד, אלסה', בטבר, ועוד, סברים כי לא היה כלל בלשון שֵם ארגיעה, וכלו עתיד מן רגע.  ועי' זה.

ערכים קשורים