רקע
אברהם מאיר הברמן
אברהם מאיר הברמן
(1901‏-1980)
משורר ישראלי וחוקר הספרות העברית בימי הביניים; מומחה לחקר השירה והפיוט ולתולדות הספר העברי


t שירה

 

ובכן ותשר דבורה: ויאמר גדעון

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ג 1942

l פרוזה

 

מחברת השקר והכזב: או, יודע ספר

ירושלים: דפוס הארץ, תש"ב

מחברת הגאווה והגדולה, או, עד היכן יד עם הארץ מגעת

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1943

שביבי ירושלים: שלושים ושתים אגדות

ירושלים: המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשט"ז

a מאמרים ומסות

 

עוללות: דברי מליצה, הלצה, נוטריקון ועוד

ליפסיה: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ו

המדפיסים בני שונצינו: תולדותיהם ורשימת הספרים העברים שנדפסו על ידיהם

וינה: ד' פרענקיל, תרצ"ג

הדפוס העברי בטארנאפאל: ורשימת הספרים שנדפסו שם

וינה: ד' פרנקל, תרצ"ה

מאמרים בתוך “לתולדות הספר העברי: א. הספר העברי קודם מתן תורת הדפוס. ב. הספר העברי בתקופה הראשונה לאומנות הדפוס. ג. הספר העברי במאה השש-עשרה. ד. הספר העברי במאה הי”ז ובמאה הי“ח”

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ז

הגניזה

ירושלים: קוהלת, תש"ד

אחרית דבר ל“משלי סנדבאד: סיפור מזימת אשת מלך הודו וחכמת סנדבאד ושבעת יועצי המלך” / הפילוסוף סנדבד

תל אביב: הוצאת מחברות לספרות, תש"ו

אחרית דבר ל“שירי צער ושעשועים” / שמואל הנגיד

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ו

אחרית דבר ל“שירי ידידת ואחוה” / שמואל הנגיד

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ו

אחרית דבר ל“אגרת בעלי חיים” / נכתב בערבית וניתרגם: קלונימוס בן קלונימוס

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ט

מבוא ל“מחברות עמנואל” / עמנואל הרומי

תל אביב: מחברות לספרות, תש“ו צ”ל תש"י

אחרית דבר ל“מעשה שמשון” / משה חיים לוצאטו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"י

אחרית דבר ל“בן המלך והנזיר” / אברהם בן חסדאי

תל אביב: מחברות לספרות, בסיוע מוסר הרב קוק, תשי"א 1950

מבואות ל“עדה ועדות: מגילות־קדומים ממדבר יהודה”

ירושלים: מחברות לספרות, תשי"ב

אחרית דבר לכרך א (כלול בו ספר בן תהלים) של “כל שירי רבי שמואל הנגיד בחמישה ספרים”

תל אביב: הוצאת מחברות לספרות: בסיוע מוסד הרב קוק, תש“ז–תשי”ג

אחרית דבר ל“אבן בחן” / קלונימוס בן קלונימוס

תל אביב: מחברות לספרות, תשט"ז 1956

רבי שלום מרדכי הלוי טשאטשקיס: אביו של רבי שמואל יוסף עגנון

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ט

תולדות הדפוס בצפת

צפת: המוזיאון לאמנות הדפוס, תשכ"ב

אחרית דבר ל“שירי מלחמה” / שמואל הנגיד

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ג 1963

המקרא ודפסיו, בתוך: “מה שראוי לדעת על דפוסי התנ”ך"

ירושלים: קורן, תשכ"ה

הפיוט: מהותו והתפתחותו

תל-אביב: מפעל השכפול, תשכ"ח 1968

מבוא ל“פירוש הרמב”ן על התורה: דפוס ראשון, רומא קודם ר“מ (ר"ל?)”

ירושלים: מקור, תשכ"ט

מבוא ל“שירי אברהם הבדרשי ויצחק הגרני וחוגם”

ירושלים: בן אורי, תשכ"ט

מבוא ל“ספר לחם יהודה / ליהודה זרקו איש רודוס”

ירושלים: בן אורי, תש"ל

מבוא ל“ספר זכירה: סליחות וקינות”

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ל 1970

מבוא ל“משנה עם פירוש הרמב”ם: דפוס ראשון, נפולי רנ“ב 1492”

ירושלים: ספרית מקורות, תש"ל

מבוא ל“שלוש מקאמות על הנשים: מהן בגנותן ומהן בשבחן”

ירושלים: בן אורי, תשל"א

###מבוא לספרים ג ו־ד, בתוך: “דיואן: והוא ספר כולל כל שירי” / יהודה בן שמואל הלוי ,FARNBOROUGH: .GREEGG INTERNATIONAL PUB, תשל"א

עיונים בשירה ובפיוט של ימי הבינים

ירושלים: ר' מס, תשל"ב

כתב, לשון וספר: פרקי עיון

ירושלים: ר' מס, תשל"ג

רשימה של כתבי יד בפיוט ובשירה שבספריית לנינגראד לדוד מגיד

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ג

מסכתות פורים: רשימה ביבליוגרפית ומצורף לה מסכת פורים ומעריב לליל פורים, (זולצבאך) תנ"ה

ירושלים: בן אורי, תשל"ג

פרקים בתולדות המדפיסים העברים ועניני ספרים

ירושלים: ר' מס, תשל"ח


לזכר חותני ר' יצחק הברמן

אשתו אלטה

ובניהם יעקב שלמה וישעיה אריה

שניספו בשואה האיומה שעברה על היהודים בפולין

הי"ד


הקדמה ל“פרקים בתולדות המדפיסים העברים ועניני ספרים”

המדפיס אברהם כונת ואותיותיו

המדפיסים בני שונצינו

המדפיסים יצחק, יום טוב ויעקב בני אביגדור הלוי קצב מפדואה

המדפיס חיים שחור, בנו יצחק וחתנו יוסף ב"ר יקר

המדפיסים בני חיים העליץ

המדפיס פאולוס באגיוס וספרי בית דפוסו

המדפיסים בני ר' יעקב פרענצוני בוויניציאה

המדפיס ישראל הזיפרוני ובנו אלישמע ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם

המדפיס האמשטרדמי יוסף עטיאש ממציא ההדפסה הסטריאוטיפית

תולדות הדפוס בצפת

הדפוס העברי בטארנאפאל ורשימת הספרים שנדפסו שם

הדפוס העברי בברילאן

הדפוס העברי בקורפו

סופרים (מעתיקים), מדפיסים ומוכרי ספרים בימי קדם

נשים מעתיקות

מסכת סופרים וספרות: תולדות סופרים וחוקרים, דברי ביקורת, מאמרים ורשימות

ירושלים: ר' מס, תשל"ז 1976

קבוצי יחד: מאמרים ורשימות לחקר ספרות ישראל ותרבותו

ירושלים: ר' מס, תש"ם

מפרי העט והעת: קובץ מאמרים ורשימות בשדה הספרות והתרבות

ירושלים: ר' מס, תשמ"א 1981

הקדמה

אהבת ישראל

כיבוד ספרים ושימורם

על חתימות סדרים ודפסים בסופי הספרים

על עורכים ועל עריכה

כתבי־העת העברים הראשונים בתקופת ההשכלה

ה“לוח” העברי בהתפתחותו ודרכי תפוצתו

על ההומור ועל הסטירה

על שירי ידידות ושבח בימי הביניים

משוררות יהודיות בימי קדם

על כינויי היין וצירופי היין בשירה העברית

מהדורת ספר “פתרון תורה” לרב האיי

מחקרים לתולדות השירה העברית והדראמה בהתפתחותה

על מחזות קדומים ביהודית־אשכנזית

אוצר המעשיות של מרדכי בן־יחזקאל

על שני ספריו הביבליוגראפיים של ש' שונמי

ספר הפרענומעראנטן

ספר זכרון למזרחן ירושלמי בנו של רב

ספר רפואות מדעי בעברית

אגרות שלמה דאפיירה למשה עבאס

הכרזת ל נדרי" ונוסחותיה

שני חיבורים של משלי חכמה ומוסר

הידידים הנאמנים

ספר "צוואת הבעש"ט" ושאר הליקוטים הקדמונים מדברי הבעש"ט

על שלוש עשרה מצבות עתיקות בבתי הקברות בברודי

קיטרוג על הרב יהודה אלקלעי בפי האורתודוקסיה באשכנז

מיומנו של מגרש־דיבוקים

זוטות

אמת ושקר

ממחברות הימן הירושלמי

מדרש מידות

לחקר השירה העברית בספרד, מבוא לכרך ג: “כתבי דוד ילין: בשבעה כרכים”

ירושלים: הוועד להוצאת כתבי דוד ילין ע“י ר' מס, תשל”ב–תשמ"ג

אחרית דבר ל“תולדות אדם” / שמואל אלגאזי

ירושלים: אורייתא, תשמ"ה

מאמר על הדפסת התלמוד, בתוך: “ספר דקדוקי סופרים” / רפאל נתן נטע ראבינאוויטץ

ירושלים: אור החכמה, תשס"ב

תלמוד מאיר: קובץ מאמרים

ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשע"א 2010

v עיון

 

נשים עבריות בתור מדפיסות: מסדרות, מוציאות לאור ותומכות במחברים

ברלין: ר' מס, תרצ"ג

גוילים: מאה ספורי אגדה

תל אביב: צ' לינמן, תש"ב

תולדות הספר העברי

ירושלים: ר' מס, תש"ה 1945

מבחר ספרים במדעי היהדות

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי"ח

ניצוצות גאולה

ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ - המדור הדתי, תש"ט 1949

הספר העברי בהתפתחותו: מסימנים לאותיות וממגילה לספר

ירושלים: ר' מס, תשכ"ח 1968

שערי ספרים עברים: יוצאים לאור בצירוף מבוא ומפתחות

צפת: המוזיאון לאומנות הדפוס, תשכ"ט

רשימה ביבליוגרפית בתוך: “ספר הקן: מאמרים על אדמו”ר רבי שניאור זלמן מלאדי למלאות ק“ן שנה להסתלקותו”

ירושלים: קרית ספר, 1969

הגניזה והגניזות: מהותן, עניינן והתפתחותן

ירושלים: ר' מס, c1971

תולדות הפיוט והשירה

רמת גן: מסדה, c1970-c1972

תווי ספר יהודיים (אכס ליבריס)

צפת: המוזיאון לאמנות הדפוס, תשל"ב

אנשי ספר ואנשי מעשה: סופרים, חוקרים, ביבליוגרפים, מדפסים ומוכרי ספרים

ירושלים: ר' מס, תשל"ד 1974

חדשים גם ישנים

ירושלים: ר' מס, תשל"ו 1975

המדפיס דניאל בומבירגי ורשימת בית דפוסו

צפת: המוזיאון לאמנות הדפוס, תשל"ח 1978

המדפיס קורנילייו אדיל קינד ובנו דניאל ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם

ירושלים: ר' מס, תש"מ 1980

המדפיס זואן די גארה ורשימת ספרי בית דפוסו: שכ“ד–ש”ע 1565–1610

ירושלים: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ב

על התפילה / מאת אברהם מאיר הברמן

לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ז

s יצירות מתורגמות

 

שמות ספרים עברים: שיחה ספרותית / אברהם ברלינר

ברלין: ר' מס, תרצ"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם מאיר הברמן

הקלידו

  • ברוריה שרון
  • רונית שפינדל

הגיהו

  • דליה יעקבי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם מאיר הברמן

הקלידו

  • ברוריה שרון
  • רונית שפינדל

הגיהו

  • דליה יעקבי