אַגּוֹז

*1, ש"ז, מ"ר אַגּוֹזִים, --אחד מכלי הספינות, מין עגן קטן בעל ארבעה חרטומים, לאחז החבלים, Schliffshacken; grappin; grappling-iron: כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף אגוז2 שבספינה ר' יוסי אומר אף צפורן גדולה (תוספתא שבת יד א). -- ועי' אניה.1 מלה זו מביא הערוך בשם התוספתא המובאה בפנים, וקוהוט נקד אותה ופרש אותה במשמעה הרשומה בפנים, וגוזר אותה ממלה פרסית אַכוֹג'. - 

2 ברוב נוסחאות הדפוס הגרסה היא עיגון, עוגן, אך גרסת הערוך היא אגוז, וכן הגרסה בקצת כ"י הביא קוהוט, וכן בתוספתא שהו"ל צוקרמן. 

חיפוש במילון:
ערכים קשורים