א. תַּרְמִית

תַּרְמִת, ש"נ, כנ' תַּרְמִיתָם, — כמו מרמה, Trug; déception; deception: מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בַּתַּרְמִית מאנו לשוב (ירמ' ח ה). חזון שקר וקסם ואלול (קרי: וָאֱלִיל) וְתַרְמִית1 לבם המה מתנבאים לכם (שם יד יד). עד מתי היש בלב הנבאים נבאי השקר ונביאי תַּרְמִת2 לבם (שם כג כו). ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תַּרְמִית (צפנ' ג יג). סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תַּרְמִיתָם3 (תהל' קיט קיה). — ואמר בן סירא: הוי רע שאמר מדוע כן נוצרתי למלא פני תבל תרמית (ב"ס גני' לז ג, סגל, עמ' רכט). — ובסהמ"א: ואם תרגיש לתרמיותיו ותשים לבך למיני מצודותיו תהיה נזהר מהם וכו' (ר"י א"ת, חו"ה, יחוד המעשה, שטרן, 284).1 [כך קרי, כתיב: ותרמות.]

2 [עי' בהערה שאחר זו.]

3 [לפי השבעים τὸ (ἐνϑύμημα αὐτῶν), וולג' (cogitatio eorum) והסור' (רניהון) גורסים כמה מן החדשים תַּרְעִיתָם, אבל יותר נראה להניח כי תרגומים אלו התכונו לקרוא תַּדְמִיתָם, מלשון אל תדַמי בנפשך (אסתר ד יג), וביד הנביאים אֲדָמֶּה (הושע יב יא); ואמנם אפשר כי לכך הכונה כאן, גם בצרוף תרמת (צ"ל תַּדְמִת) לִבָּם (ירמ' כג כו), כלו' מה שידמו בלבם.]

חיפוש במילון:
ערכים קשורים