אַבַּט

* 1, – אַבַּטִי, ש"נ, מ"ר אַבַּטָאוֹת, -טִיאוֹת, -טִיוֹת, — כלי ישימו בו מים ויכנס אדם בו וירחץ גופו, Bade, Wanne; bain baignoire ובהרחבה מרחץ שיש בו אבטאות, Badezimmer; bathroom; tub: משרבו עוברי עבירה (שהיו רֹחצים בחמים בשבת) חזרו לאסור האבטאות2 שבכרכין (תוספתא שבת ג ג וגמ' בבלי שם ע.). באבטי3 קטנה אם יש בה רשות רוחץ בה מיד (מכשיר' ב ה). שמא באבטי4 עיברה (חגי' טו.). האבטי הזו האב והבן אין יכולים לרחוץ בה כאחת (ערוך, ערך אמבטי, בשם ילמדנו). אבטי של מרחץ (רה"ג, אהל' יב ג).1 בערוך ערך אמבטי נאמר: ואמבטי הוא אבט שלמעלה. נראה מזה שסבר שהיו אומרים אבט היחיד מן אבטאות. וכן עה"ק. מעריך המערכות נקד אַבְטִי אַבְטָאוֹת, צ"ד נקד היחיד אֲבַט, וכן דיס' בלשון רבנן. לוי כתבה בצורה ארמית אבטא, וגזרה משרש שמי משם אבט בערב', וקוה' נקד אַבַט ואמר שהיא פרסית. אבל, אין ספק כי זהו בעצמו השם אמבטי, והבליעו קצתם את המם באות השׂפיית שלאחריה (Kr. Lehnw. 1,119), וקצתם השמיטו גם התנועה האחרונה מפני שקראוה אולי מלעיל. ויש לחשוב כי הדגישו הבית להשלים המם (ד"ר הרכבי, הערה לעה"ש, אמבטי). —

2 כך גרסת הערוך גם בגמ' שבת, ועה"ק אבטיות. וכן דפוס שונצינו. ובנוסחא' אמבטאות, וכן בכ"י (ד"ס). —

3 גרס' הערוך דפו' ראשון ערך אמבטי. ובנוסח' וכן בנוסח' עם גוף פרוש הרמב"ם הוצ' דרנכ' אמבטי. —

4 גרס' הערוך ערך אבט וערך אודנא. ובנוסח' וכ"י אמבטי.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים