אבק


1 רק בארמית וסורית משמש שרש זה כמו בעבר'. בערב' משמש במשמעות אחרות.