אָבָר

* 1, ש"ז,  — עֹפרת,   Blei; plomb; lead: מביא סלון של חרס או של אבר ומניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא מים (מקוא' ו ח). הטהורין שבעגלה העול המצופה וכנפים העשויות לנוי ושפופרות המשמיעות את הקול והאבר שבצד צוארי בהמה (כלים יד ה). כוס של אבן שניקב והטיף לתוכו אבר (תוספתא כל' ב"ב ז ט). ר' אבהו בשם ר' יוסה בר חנינא (אומר) המתיך אבר חייב משום מבשל (ירוש' שבת ז  י:). אין עושין משקלות לא של בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרין ולא של שאר מיני מתכות אבל עושה הוא של צונמא ושל זכוכית (ב"ב פט:). כתבו (את הגט) באבר בשחור ובשיחור (גיט' יט.).1 תרגום ואת העפרת (במד' לא כד) וית אֲבָרָא. וכן באשור' ברשימת המתכות שהביא תגלת פלאסר מהערים שכבש נזכר גם אַבַרֻ, וכן בכתבות רבות אחרות. ונחלקו חל"א בדבר אם משמעתו בלשון זו היא עפרת או מתכת אחרת. בערב' אבַאר أباٗر, שאול מלשון ארמית (פרנקל, מלים ארמ'). — וראוי ליחדו להעפרת השחורה, המשמשת לכתיבה, graphite. צ"ד נקד אֲבָר, וכן משנ' מנֻק' כ"י פרמה. מער' המער' אָבָר.

חיפוש במילון: