א. רַבָּנִי

° 1, ת"ז, — שיך לאלהים רבון העולם, חכם בחכמת האלהות, göttlich, theologisch; divin(e): ובעבור זה כשכיון כל חכם גדול אלהי רבני בעל אמת ללמד דבר מזה הענין לא ידבר בו כי אם במשלים וחידות (ר"ש א"ת, מו"נ, פתיחה). שישאר ביתך מאיר באורים הרבניים והכבוד המלאכיי (פרקי ההצלחה, מיוחס לרמב"ם, בספר פאר הדור). ותהיה אז נפשך הנכבדה בלתי סרה מקניינים רבניים וסחורות מלאכיות (שם שם, לד.). מאמר רבני, הכונה האלהית הרבנית (ר"מ נרבוני, הקד' לפי' מו"נ). החכמה הרבנית (כלל קצר מכל הרשום בכתב לר' יהודה ן' בולאט). על האופן הנזכר מהשוטטות הרבנית (חי בן מקיץ, 4). החכמה אשר היא רוח החיים ומשך השכל הרבני (מוסרי הפילוסופים א י). כי לא יחס שום חכם רבני לבוראנו דבר אין תכלית לו (יוסף ש"ט, כבוד אלהים, כג.). לי כתר התורה העליוני וכתר המלכות הרוחני ותפארת העולם הרבני (עמנואל, מחברת א, 10). איה עטרת הפרישות הרבני ואיה זמרת הישות העליוני (הוא, מחברת ג, 26). ולזה היתה ההשגחה הרבנית והחכמה האלהית להיות מלכי האדמה רבים (קלונימוס, בעלי חיים ג יג). ויקם אז החכם המליץ וכו' הרבני באמונה, האלקי בחסידות וידיעה (שם ה יב). הם אשר נגלו להם תעלומות חכמה במדע נבואיי רבני (חסדאי קרשקש, אור ה' ב ו א). לזה היו שמחים שמחה גדולה עליונה רבנית (ביבאגו, דרך אמונה ב ד, נ.). שזה אי אפשר מבלי סבה ראשונה ואדון משגיח ואלוה פועל ורוצה ואוהב פעולות האדם לעבוד עבודה אלהית רבנית (שם ג א, עו:). אבל ביסוד ניכר רישום הבורא הרבני והנועם האמת (אלחנן בן אברהם, יסוד עולם ב א). כי הוא נועם וזוהר גמור מין רבני (שם, 25).1 [המלה בצורה זו שאולה היא מן הערב' רַבַּאנִי ربّاني, וכך כותב ש. מימון: וענין רבאני בערב' החכם היודע חכמת האלקות (מורה המורה, 148).]

חיפוש במילון: