ב. רבע


1 [הקדמונים גזרו אף שרש זה מא. רבע, מארבע רגלי הבהמה (עי' ריב"ג ונמוקי ר"א בחור לסה"ש לרד"ק א 2). אך כנראה שרש זה שאול הוא מן הארמ', שבא בה רבע במק' רבץ העברי, ועי' רבץ, הערות.]

2 [עי' בהערה לערך זה.]