תִּשּׁוּעַ

*, ש"ז, — חלק תשיעי, אחד מתשעה Neuntel; neuvième; ninth: מי שיש לו כלכלה והוא מבקש לעשר' נוטל שני תישועין ותישוע של תישוע שהן עשר מעשר ותשע מעשר שני, ויאמר תשע עשרה. א"ר זעירא דברי חכמים וחידותם הרוצה להכניס מאה תאנים מתוקנות לתוך ביתו הרי זה נוטל על כל תאינה ותאינה שני תישועין ותישוע של תישוע שהן עשרים ושלש תאינ' ארבעה אמר תישועו של תישוע (ירוש' דמאי ז ז)צא מהן ארבעה תשועין לארבע רוחות נשתייר שם תשעה עשר תלתולין חסר תשוע (שם ערוב' ב ה). — ובסהמ"א: נמצאו ב' ידות של זה הככר רטל פחות1 י"ב תישועין והיינו דאמר וקרובין להיות שוין (ר"ח, ערוב' פב:).1 [בדפוסים באה כאן הערה: "אולי צ"ל רטיל פחות תישוע כי כל הכיכר מחזיק י"ב תישועין וצ"ע.]