שימו לב: לפניכם קובץ ללא ניקוד, שנועד לאפשר את מציאת יצירה זו על-ידי מנועי חיפוש גם כשהחיפוש בוצע ללא ניקוד.

אנא לחצו על הקישורית הזו כדי לעבור ליצירה עם הניקוד

_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

ספר הכוזרי: כתב יוסף המלך

ר' יהודה הלוי

תרגם יהודה אבן תיבון

לתוכן הענינים


 

בן אהרן המלך התוגרמי שמרו יוצרו אל חסדאי ראש כלה בר יצחק בר עזרא

שלום רב מן יוסף המלך בן אהרן המלך הגבור אשר לא יבריחוהו חילים ולא ישיבוהו גדודים. הירא את ה', החרד מדברו. החכם המכבד חכמים, הענו המקרב לעניים, הבוחר בדברי תורה. המבקש רצון קונו בכל לבו ובכל מאדו. אל אהובו חביבו ר' חסדאי בן יצחק בר עזרא הנחמד אלינו והנכבד עלינו ישמרהו אלהים וינצרהו. מודיע אני לך שבא אלינו כתבך המעטר בנעם הלשון על-ידי יהודי מארץ נמץ, שמו יצחק בן אליעזר, ושמחנו בך וששנו על בינתך וחכמתך, וכתוב בו מקום ארצך ורחוק זה ממקום השתוות היום והלילה, ויחוס עבד-אל-רחמן המולך עליה ויקר תפארת מלכותו וגדלתו ועזרת האל לו על כבישת מדינות מזרח, כאשר היו בידי אבותיו עד שנשמע עצם מלכותם בכל אפסי ארץ וחלו פני מלכם כל מלכי אדמה. והתלאות אשר אחר כתבך ממנו מרחק מלכות האמות וכריתת הסוחרים וספקת הדבר, עד אשר החלו שלוחי קשטנטינה לבוא בארצכם בתשורת מלכם וספרו לכם 

אשר הייתם לפנים מכזיבים ובקשת להודיעך אמתת הדברים מן מלכותנו ויחוסנו והיאך נכנסו בדת ישראל, אשר בו האיר האל עינינו והעלה זרוענו ושבר קמינו, ועוד בקשת להודיעך מדת ארצנו והאמות אשר סביבותינו, המשלימים אתנו והנלחמים עמנו, ואם יתכן לבוא שלוחינו אל ארצכם לחלות פני מלכם המיקר הנעים, ישמרהו יוצרו , אשר המשיך לבבות לאהבתו בטוב דרכיו והביאם באחותו בישר מפעליו. לפי שהיו ישראל נהנים בדבר זה והיה להדרת לב ומענה לשון ולשבח ותהלה בעיני האמות האומרים כי אין לישראל שארית ולא מקום ממשלה וממלכה. ואנחנו משיבים תשובתך על כל דבר ודבר תשובת מכתבך, הששים בך והשמחים בחכמתך. אשר דברת מן ארצך ויחוס המולך עליה, כבר נגע אלינו וכבר היו בין אבותינו אגרות ופרישת שלום והדבר הזה שמור בספרינו, ידוע לכל זקני ארצנו ובכל עת אנחנו שומעים אודות ארצכם וגדלת מלכה, ישמרהו יוצרו ואלהים ישיב אליו מלכות אבותיו בארץ מזרח כאשר דברתי ונחדש מה נקדם בו אבותינו ונשים אותו מורשה לבנינו. שאלת בכתב, מאיזו אמה, מאיזו משפחה, מאיזה שבט אנחנו, מודיע אני לך שאנו מבני יפת מזרע תוגרמה, כך מצאתי בספרי יחוסים של אבותי, שהיו לתוגרמה עשרה בנים, אלה שמותם: הבכור אויור, השני תוריס, השלישי אוור, הרביעי אוגוז, החמשי ביזל, הששי תרנא, השביעי כזר, השמיני ינור, התשיעי בלגר, העשירי סאויר, אנו מבני כזר השביעי.

   כתוב אצלי שבהיות אבותינו מתי מעט הקדוש ברוך הוא נתן להם כח ועז וגבורה ועשו מלחמה על מלחמה עם גויים רבים גדולים ועצומים מהם, בעזרת שדי גרשום ויירשו את ארצם ומהם שמום למס עובד עד היום הזה, הארץ אשר אני יושב, לפנים היו יושבים בה וננתר,באו אבותינו כוזריים, נלחמו עמהם. וננתר היו רבים כחול אשר על הים לרב ולא יכלו לעמד לפני כוזר, עזבו ארצם וברחו, ורדפו אחריהם עד שהשיגו אותם על הנהר ששמו דונא. עד היום הזה הם חונים על נהר דונא וקרובים הם לקשטנטינה. ויירשו כוזריים את ארצם עד היום הזה. ואחר כך עברו דורות עד שעמד מלך אחד שמו בולן, היה איש חכם וירא ה'. בוטח ביוצרו והעביר את הקודמים ואת עובדי עבודה זרה מן הארץ וחסה בצל כנפיו. ונראה לו מלאך ה' ואמר לו: אי בולן, ה' שלחני אליך לאמר: אי בני, שמעתי את תחנתך והנה ברכתיך והפריתיך והרביתיך במאד מאד ואקים מלכותך עד אלף דורות ואמסר את כל אויביך  בידיך. בבקר עמד והודה לה' והוסיף לו יראה ועבודה, ונראה לו שנית ואמר לו: אי בני, ראיתי את דרכיך ורציתי את מעשיך ידעתי כי תלך אחרי בכל נפשך ובכל מאודך, ואני חפץ לתת לך חק ומשפט , אם תשמר מצוותי וחקותי. והשיב הוא למלאך הדובר אליו:אי אדוני, ידעת מחשבות לבי וחקרת כליותי שלא שמתי בטחוני אלא בך. האמה אשר אני עליה כופרים הם, לא אדע אם יאמינו בי או לא. אם יתגוללו רחמיך עלי תראה על פלוני השר הגדול שלהם והוא יעזרני על זאת. הקדוש ברוך הוא עשה כרצונו ונראה אל האיש ההוא בחלום והשכים בבקר ובא והגיד למלך, והמלך קבץ את כל שריו ועבדיו ואת כל עמו ושם לפניהם הדברים האלה וקבלו עליהם את הדין ובאו ונכנסו תחת כנפי השכינה. לזה הדבר יש שלש מאות וארבעים שנה. ועוד נראה לו ואמר: אי בני, השמים והארץ לא יכלכלוני, אף על פי כן בנה לי בית לשמי ושכנתי בו. והשיב לו: אי רבונו של עולם, אתה ידעת שאין בידי כסף וזהב, במה אבנה? ואמר לו: חזק ואמץ וקח עמך כל חיליך וקום לך אל דרך דראלאן אל ארץ ארדויל, הנה נתתי פחדך ואימתך עליהם ונתתי אותם בידך. הנה זמנתיך שני אוצרות אחד מלא כסף ואחד מלא זהב ותקח אותם ואני אהיה עמך ושמרתיך ועזרתיך ותביא הממון בשלום ותבנה בהם בית לשמי. והאמין בה' ועשה כדברו והלך ועשה מלחמות רבות ונצח בהן בעזרת שדי והחרים המדינה ולקח הממון ושב בשלום וקדשם ובנה בהם האהל והארון והמנורה והשלחן והמזבחות וכלי הקדש ברחמי ה' בכח שדי, עד היום קימים ושמורים בידי. ואחר זאת הלך שמעו בכל הארץ ושמעו מלך אדום ומלך ישמעאל ושלחו מלאכיהם ושלוחיהם בממון גדול ומנחות גדולות ורבות עם חכמיהם אל המלך להטותו אל דיניהם, והמלך היה חכם, תהא נפשו צרורה בצרור החיים את ה' אלהיו, צוה להביא חכם מישראל, דרש וחקר ושאל היטב ושם אותם יחד להקניץ בדיניהם והיו משברים אחד דברי חברו ולא יכלו לעמד על דין אחד, כשראה המלך כן, אמר להם: עתה לכו אל אהליכם וליום שלישי תבואו אלי. הלכו לאהליהם. למחר שלח המלך אל כמר של מלך אדום ואמר לו: אני יודע שמלך אדום גדול מכל המלכים ודינו דין נאה ומכבד ואני חפץ בדינך אלא אבקש ממך שאלה אחת, אמור לי באמת ואני ארחם עליך ואכבדך. מה תאמר: דין של ישראל ודין של ישמעאל, איזה מהם טוב? ענה הכמר ואמר לו: יחי המלך לעולם, אם שאלת על ערך הדין, לא יש בעולם דין כדין ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל מכל אמה ולשון וקראם בני בכורי ועשה עמהם נפלאות גדולות והוציאם מארץ מצרים והצילם מתחת יד פרעה וממצרים והעבירם בין גזרי הים בחרבה ואת רודפיהם טבע במצולות ים והוריד להם את המן לרעבם ומים מן הצור הוציא להם לצמאם ונתן להם את התורה מתוך האש ולפידים והביאם ארץ כנען ובנה להם בית המקדש, ואחר כל זאת מרדו וחטאו וקלקלו את הדין וכעס עליהם והגלה אותם והשליכם מעל פניו ופזרם לארבע רוחות . אם לא כן, לא היה כדין ישראל בעולם. מה דין ישמעאלי בישראל, לא שבת ולא מועד, לא מצוות ולא חקים, אוכלים כל טמאה. בשר גמל, סוס ובשר כלב, כל שקץ ורמש. דין ישמעאל לא דין הוא אלא כדיני גויי הארצות.והשיב לו המלך ואמר לו: הגדת דבריך אלי באמת ואני ארחם עליך ואשלחך בכבוד אל מלך אדום. ביום השני שלח המלך וקרא אל קאצ'י של מלך ישמעאל ואמר לו: שאלה אחת אני שואל ממך, הגידה לי באמת ואל תכחד ממני; דין של נוצרי ודין של יהודי איזה מהם טוב בעיניך? והשיב לו הקאצ'י: דין יהודי דין אמת הוא ועמהם מצוות וחקים, אלא כשטעו כעס עליהם הקדוש ברוך הוא ומסרם ביד אויביהם, אבל הגאלה והתשועה להם. דין של נוצרי לא דין הוא, אוכלים חזיר וכל טמאה ומשתחוים למעשי ידיהם, ואין להם תקוה. והשיב המלך ואמר לו: באמת אמרת ואני ארחם אותך. ליום שלישי קרא כלם ביחד ואמר להם: דברו וחלקו אחד עם אחד ובארו לי, איזה דין טוב. התחילו וחלקו אחד עם אחד ולא היו מעמידים דבריהם, עד שהשיב המלך אל הכמר ואמר לו: מה תאמר: דין יהודי ודין ישמעאל, איזה מכבד? ענה הכמר ואמר: דין ישראל מכבד הוא מדין ישמעאל. שאל המלך ואמר לקאצ'י: מה תאמר: דין נצרני ודין ישראל איזה מהם מכבד? ענה הקאצ'י ואמר: דין ישראל מכבד. ענה המלך ואמר: אם כן הודיתם בפיכם, שדין ישראל מכבד ואנכי בחרתי בדין ישראל, דינו של אברהם ברחמי אל בכח שדי. אם ה' יהיה לי לעזרה, הממון והכסף והזהב אשר אמרתם לתת אלי, אלהי אשר בטחתי בו וחסיתי בצל כנפיו, הוא יביאם בלא צער, ואתם לכו לשלום לארצכם. ומן העת ההיא והלאה עזרו שדי ואמץ כחו וחזק זרועו, וימל את בשר ערלתו, הוא ועבדיו ומשרתיו וכל עמו, וישלח ויבא חכמי ישראל ויפרשו התורה ויסדרו לו כל המצוות. עד היום הזה אנו על הדין הנכבד והאמתי יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא ויתעלה זכרו לעולמים. ומן היום ההוא שנכנסו אבותינו תחת כנפי השכינה, אלהי ישראל הכניע לפניהם את כל אויביהם והשפיל את כל האמות והלשונות אשר סביבותיהם ולא עמד איש בפניהם עד היום ויהיו כלם למס: בין מלכי אדום ובין מלכי ישמעאל. אחר הדברים האלה עמד מלך מבני בניו ושמו עובדיה. צדיק וישר, הוא חדש את הממלכה והעמיד את הדין כדין וכהלכה, והוא בנה בתי כנסיות ובתי מדרשות וקבץ לרב מחכמי ישראל. ויתן להם כסף וזהב לרב ויפרשו לו ארבעה ועשרים ספרים ומשנה ותלמוד ומחזורות של חזנים והיה ירא אלהים ואוהב התורה והמצוות, עבד מעבדי ה', רוח ה' תניחנו. ואחריו עמד חזקיה בנו ואחריו מנשה בנו ואחריו עמד חנינא אחי עובדיה ויצחק בנו זבולן בנו משה בנו נסי בנו מנחם בנו בנימין בנו אהרן בנו ואני יוסף בן אהרן הנזכר וכלנו מלך בן מלך, ולא יוכל זר לישב על כסא אבותינו אלא הבן ישב על כסא אביו. זה הוא מנהגנו ומנהג אבותינו מיום היותם על האדמה. יהי רצון מלפני ממליך כל מלך שיתמיד מלכותנו בתורתו ובמצוותיו, ואשר שאלת מהלך ארצנו וארכה ורחבה והיא על יד הנהר אתיל הסמוך לנהר גרגאן וראש הנהר פונה מזרחה מהלך ד' חדשים, ועל יד הנהר חונים אמות רבות לרב עד אין מספר כפרים וערים וערי מבצר אלה שמותם: בורטה, בילגר, סואר, אריסו צרמית ונגתית, סוור,צלווין. כל אמה ואמה אין חקר ומספר להם, כלם נותנים לי מס. ומשם יסב הגבול אל דרך בורזס עד גרגאן, כל יושבי חוף הים מהלך חדש כלם נותנים לי מס. ובצד דרום סמנדר, בק תדלו עד באב אלאבואב, והם חונים בהרים. ומשם יסב הגבול אל ההרים: אזור בק בגדא, סרידי כיתון, ארכו, שאולא, סגסרט, אלבוסאר, אוכוסר, כיאדוסר, צינגליך, זיניך. החונים בהרים למאד, וכל אלניים עד גבול אפכאן וכל יושבי ארץ כאשא וכל כיאל תכת גבול עד גבול ים קסטנטינה מהלך ב' חדשים נותנים לי כלם מס. ובצד מערב י"ג אמות רבים ועצומים חונים על שפת ים קסטנטינה. ומשם יסב הגבול לפאת צפון עד הנהר הגדול שמה בצרה הם החונים על הנהר ששמו ואגז, והם יושבים פרזות בלא חומה והולכים בכל המדבר עד שמגיעים עד גבול ההגריאים, והם רבים כחול אשר על שפת הים, כלם נותנים לי מס, ומדת ארצם מהלך ארבעה חדשים.ואני יושב על מבואות הנהר ולא אעזב את רוסיים הבאים בספינות לעבר עליהם וכמו כן לא אעזב את כל אויביהם הבאים ביבשה לעבר אל ארצם. ואני אלחם עמהם מלחמה קשה, ואלו עזבתים, היו מכחידים כל ארץ ישמעאל עד בגדאד. ועוד אודיעך שאני יושב על הנהר הזה בעזרת שדי ויש לי בתוך מלכותי שלש מדינות: האחת יושבת בה המלכה עם נערותיה וסריסיה, ארכה ורחבה חמשים על חמשים פרסה עם מגרשיה והכפרים הסמוכים לה. והיושבים בה ישראלים וישמעאלים ונוצרים ואמות אחרות מלשונות אחרות יושבות בה. המדינה השנית במגרשיה ארכה ורחבה שמונה על שמונה  פרסאות והמדינה השלישית אני יושב בה עם שרי ועבדי וכל משרתי הקרובים אלי, והיא קטנה, ארכה ורחבה שלש על שלש פרסאות ובין החומות הנהר מושך והולך. ואנו יושבים במדינה כל החרף ובחדש ניסן אנו יוצאים את המדינה והולכים איש אל שדהו ואיש אל גנו ואל עבודתו. ועוד כל משפחה ומשפחה יש להם אחזת אבותיהם ידועה, נוסעים וחונים בגבולם בשמחה ושירים, לא ישמע אדם קול נוגש ואין שטן ואין פגע רע. ואני ושרי ועבדי נסע ונלך מהלך עשרים פרסאות עד שנגיע לנהר הגדול הנקרא ורשאן ומשם נסב עד שנגיע אל  קצה המדינה בלא פחד בלא יראה; בסוף חדש כסלו, בימי חנכה, נבוא אל המדינה, זו היא מדת מדינתנו ומקום מחנותינו, והארץ אינה גשומה הרבה ויש בה נהרות רבים מגדלים דגים לרב ויש בה לנו מעינות רבים והארץ טובה ושמנה, שדות וכרמים וגנות ופרדסים כלם משקים מן הנהרות ויש לנו כל עץ פרי לרב מאד, ועוד אודיעך את גבול ארצי; לצד מזרח מהלך עשרים פרסאות עד ים גרגאן, ולפאת דרום מהלך שלשים פרסאות עד הנהר הגדול אוגרו ולפאת  מערב שלשים פרסאות עד בוזאן ולפאת צפון מהלך  ארבעים פרסאות עד בוזאן ואשד הנהר לים גרגאן ואני יושב בתוך  האי, שדותי וכרמי וגנותי ופרדסי בתוך האי. ולפאת צפון מהלך שלשים פרסאות, נהרות  ומעינות רבות, ובעזר ה' יושב לבטח.

 ועוד שאלת מדבר קץ הפלאות, ואנחנו עינינו אל ה' אלהינו ואל חכמי ישראל, לישיבה שבירושלים ואל הישיבה שבבבל, ואנו רחוקים מציון אבל שמע שמענו שברב העונות תעו החשבונות ואין אנו יודעים מאומה אבל יישר בעיני ה' ויעשה למען שמו הגדול ואל ימעט לפניו חרבן ביתו ובטול עבודתו וכל התלאות אשר מצאונו, ויקים בנו: ופתאם יבוא אל היכלו וגו'. ואין בידינו כי אם נבואת דניאל, ואל אלהי ישראל ימהר הגאלה ויקבץ גלותנו ונפוצותינו בחיינו ובחייך ובחיי כל בית ישראל אוהבי שמו. וזכרת באגרתך שאתה מתאוה לראות את פני, גם אני מאד כוסף ומתאוה לראות פניך הנעימים ויקר תפארת חכמתך וגדלתך, ומי יתן והיה כדבריך, ולו זכיתי להתחבר עמך ולראות פניך הנכבדים והנעימים והנחמדים, אתה תהיה לי לאב ואנכי אהיה לך לבן ועל פיך ישק כל עמי ובדבריך הייתי יוצא ובא ובעצתך הנכונה. ושלום רב.   

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה