תשש


1 [השרש בא באותה משמ' גם בארמ' שבתו"מ ואפשר שהָשאל שמושו בעבר' מן הארמ'. ביתר הלשונות השמיות לא נמצא השרש במשמ' קרובה. על האפשרות, שבא הפעל תש(ש) אף בלשון המקרא ע' בהערת העורך על תשכח ימיני (תהל' קלז ה), בערך א. שָׁכַח, הערה 4. ואמנם אין "שמחה" הנזכרת בכתוב אלא דברי שמחה שבשיר ובנגון, ועל כן נראה יותר, שכונת הדברים: איך נוכל לשַׂמח אחרים בשיר? הרי לשוני המזמרת וידי המנגנת יסרבו לנו, ועל כן נראה לקים תשכח במשמ' קרובה לזו של: ידי לא תדע עוד לנגן, וצ"ע.]

2 [כך נכון יותר.]