רקע
יהודה גור
יהודה גור
(1862‏-1950)
בלשן, מחנך, מילונאי, סופר ומתרגם, מראשוני הכותבים בעברית בארץ ישראל. חתן פרס ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תש"ז על מילון עברי


l פרוזה

 

שכית החמדה לילדי בני ישראל / עם א"ל הורביץ

ירושלם: דפוס אברהם משה לונץ, 1893

ילדים עובדים: ספורים לילדים: 1. יעקב. – 2. ימימה. – 3. רחבות

פיעטרקוב: ש' בלבטובסקי, תרנ"ט

ארבעה ימים נוראים / ע"פ גרשון [גרשון וסיבולור]

ירושלם: שי“ש, אלף תתל”ו לגלותנו [=תרס"ו]

ספרי הראשון: חריסטומתיה קטנה (לילדים בני שמונה ותשע שנים)

ווארשא: השחר, תרס"ט

מימים ראשונים: תמונות וציורים מחיי האדם הקדמון ותקופות שונות / מעובדים

תל אביב: כרמל, תרפ"ט

רובינזון קרוזו (מעובד, מקצר ומנקד לילדים)

תל אביב: מסדה, תש"ו

E משלים

 

שעשעים: [לילדי בית הספר, משלים ומליצות]

ירושלם: חמו“ל, תרנ”ג

a מאמרים ומסות

 

אחד העם ויחסו אל הדבור העברי

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ז

על החדושים

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ז

אחד העם ויחסו אל הז’רגון

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

ילקוט זעיר: לקט הערות-השערות בחקרי הלשון ואמרות ובטויים “מגנזי שפתנו”

תל-אביב: חמו“ל דפוס ס. שושני, תר”ץ

על סף מאה חדשה: ארץ-ישראל בשנים 1897–1902

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תש"מ 1979

w מכתבים

 

מכתבים מארץ ישראל

תל אביב?: מוציא לאור לא ידוע, תתכ“ד לגלותנו תרנ”ג-תרנ"ה

v עיון

 

פרוזדור לבית הספר לבני ישראל: נחלק לחמשה חלקים: א. קריאה, ב. שם, ג. פעל, ד. שיח ושיג, ה. ספור / עם חיים ציפרין

ירושלם: דפוס מערכת האור, אלף ותתכ“ב לחרבן מקדשנו תרנ”א

בית הספר לבני ישראל: (מחלקה ראשונה) עם חיים ציפרין

ירושלם: דפוס א. מ. לונץ, תרנ"ב

השטה הטבעית בלמוד שפתנו, או עברית בעברית

ירושלים?: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"ז?

בית ספר עברי ב

ווארשא: י' אלאפין, תרנ"ט

בית ספר עברי: ספר למתחילים

ירושלים: דפוס מערכת הצבי, אלף ותתכ"ט לחרבן 1899

ראשית למודי הטבע: עפ"י פול ביר

וויען: דפוס האינדוסטריא, תרס"א

ראשית למודי שפת עבר: ספר למוד השפה לנערים היודעים לקרא ולכתב

ווארשא: תושיה, תרס"ב

בית ספר עברי ג

ווארשא: מ“י האלטער ושותפו, תרס”ג

חנכה: פרק מדברי ימי ישראל

ורשה: תושיה; תרס"ד, 1904

ספר התחלה: (פרוזדור לכל ספרי הלמוד העברים). ספר להוראת שפת עבר בבית ובבית-הספר, ערוך על פי השטה הטבעית של ברליץ (עם ציורים רבים)

ורשה: תושיה, תרס"ד

אוצר הלמוד העברי / עם ש"ל גרדון; עם ציורים מאת הציר ג' טשורני

ורשה: תושיה, 1904

מקרא: ספר מקרא חדש לילדים ולילדות

ורשה: תושיה, תרס"ד

ספורי התורה והנביאים / ערוכים לבני הנעורים בלשון הכתוב

ורשה: תושיה, תרס"ה

ספר שמוש לידיעת ארץ ישראל / מעובד ומתורגם

ירושלם: שיינקין, תרס"ו

תרגילי הסגנון / עם י' יחיאלציק

וילנה : שרעבעק, דפוס רוזנקרנץ ושריפטזטצר, תרס“ו-תר”ע

הקריאה והכתיבה: להוראת הקריאה והכתיבה העברית על פי השטה הטבעית בדרך חדשה: ספר התלמיד / עם ש"ל גרדון

ורשה: תושיה, תרס"ז

הלמוד הראשון: אלפא-ביתא ומקראה עברית עפ"י שיטה קלה מודרגה. עם תמונות וציורים

ורשה: תושיה, תרע"ב

בית ספר עברי: ספר למוד למקרא

ורשה: תושיה, תרע"ב

ארץ ישראל: ספר למוד הגאוגרפיה של ארץ ישראל

ורשה: תושיה, תרע"ד לערך

קצור דברי הימים לעם ישראל: מראשית היותו עד היום הזה

ורשה: תושיה, תרפ"-

אוצר ציורים: להוראת הדבור העברי למתחילים עם ש. ל. גרדון

ורשה: הוצאת תושיה, 1920 בערך

ילקוט אגדות: מבחר אגדות ישראל: ספר למוד ומקרא

וורשה: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ד

לקט בטויים ופתגמים שבמדרש רבא

תל אביב : מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

f מילונים ולקסיקונים

 

מלון רוסי עברי אשכנזי: (מלא ושלם) / עם א' בן-יהודה

ורשה: תושיה, 1912

המלון העברי: (מלון שמושי עם ציורים) / עם דוד ילין

יפו: דפוס איתן ושושני, תרע"ט

מלון של כיס מעברית לרוסית ואשכנזית ומרוסית לעברית ואשכנזית / בהשתתפות יוסף קלוזנר

אירקוטסק: הלשכה הציונית המרכזית, תרע"ט?

מלון כיס עברי

תל-אביב: דביר, תרפ"ט

מלון כיס עברי-רוסי

תל אביב: דביר, תר"ץ

תוספת ל“מלון השפה העברית”

תל-אביב: דביר, תש"ב 1941

מלון השפה העברית

תל אביב: דביר, תש"ה

מלון שמושי לשפה העברית

תל אביב: דביר, תש"ה

מלון עברי

תל אביב: דביר, 1946

מלון לתלמיד ולעולה

תל אביב: דביר, תש"ט

מלון כיס עברי צרפתי / החלק העברי; צרפתית - י' קרניאלי

תל אביב: דביר, תשי"ג 1953

לכסיקון למלים זרות: מלים, אמרות וביטויים לועזיים

תל אביב: דביר, תשי"ג

מילון כיס עברי אנגלי / עם י' כרמין

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מלון כיס עברי אידי: (עם תוספת מיוחדת) אידית - מרים וולמאן-שיר

תל אביב: דביר, תשי"ח

מלון כיס עברי פולני / פולנית - מרים וולמן-שיר

תל אביב: דביר, תשי"ח 1958

מלון כיס עברי-גרמני

תל אביב: דביר, (תש"ל)

s יצירות מתורגמות

 

ספורי אנדרסן: א. הזמיר ב. שירת הזמיר ג. ארגז הפורח ד. מקרה אם אחת ה. בגדי המלך

אדעססא: הוצ' י“ח ראבניצקי וש”ד הארינשטיין, תרנ"ד

ספורי הטבע: לבני הנעורים / עפ"י ה' וגנר

ירושלים: דפוס הצבי, (אלף תתכ“ט לחורבן תרנ”ח)

מעשים שהיו: שני ספורים: א)מרים, ב)מרי

תרנ"ט-1898

בן המלך והעני: ספור / על פי מרק טוין

ווארשא: תושיה, תרנ"ט

חכמת העמים: מסִפּוּרֵי אדוארד לבּולה / אדואר לבולה

פעטרקוב: דפוס בלכטובסקי, תר"ס

מחיי הטבע: ספורים על אדות בעלי החיים והליכות חייהם / פ. ברנדל

ורשה: תושיה, תרנ“ט-תרס”ה

מרדכי ירושלמי / מאת ג. בהרב

ירושלם: ש. י. שיריזלי, תרס"ה

האצעדה: עפ"י המי ביי

ירושלם: ש“י שיריזלי, אלף תתל”ו לגלותנו תרס"ה

יפוניה, או ארץ אלפי האיים / א' פימינובה

ורשה: תושיה, תרס"ז

שתי ערים: ספור הסטורי מזמן הרבולוציה הצרפתית / טשרלס דיקנס

ורשה: תושיה, תרס"ז

פרח נפלא, קרן השמש / היינריך לווה (תרגום בשם העט אביאסף)

קראקוי: תושיה, תרס"ז

פרח נפלא: אגדה

קרן השמש: אגדה

הנרי תמס בוקל / מעובד עפ"י רבקין

יפו: לעם, תרע"ב

הסינים: (תאור אתנוגרפי) / מעובד עפ"י פימיונובה

יפו: לעם, תרע"ב

ים הקרח הצפוני / מעובד

יפו: לעם, תרע"ב

נורבגיה : (תאור אתנוגרפי) / מעובד לעברית

יפו : לעם תרע"ב

תומס מקולי / מעובד

יפו: דפוס א' אתין, תרע"ג

מאגדות היונים / א. אורז’שקה

ירושלם: תלפיות, (תרע"ו)

כתב יד עברי: ספור היסטורי / ג' בהרב

ורשה: תושיה, תר"פ-?

עולם הפוך: ספור / ז’ול וורן

וורשה: תל-אביב אלטניילאנד, תרפ"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גור

הקלידו

 • אליעם זקס
 • ברוריה שרון
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר ז"ל
 • רותי בראל
 • רינה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

קֶרֶן הַשָּׁמֶשׁ: אַגָּדָה / היינריך לווה; פֶּרַח נִפְלָא: אַגָּדָה / היינריך לווה; חכמת העמים: מסִפּוּרֵי אדוארד לבּולה / אדואר רנה דה לבּולה; אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; בן המלך והעני / מארק טוויין

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גור

הקלידו

 • אליעם זקס
 • ברוריה שרון
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר ז"ל
 • רותי בראל
 • רינה כהנא
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי