רקע
דוד תמר
דוד תמר
(1925‏-2005)
חוקר היסטוריה יהודית


a מאמרים ומסות

 

עיר הקדש צפת: לפני ארבע מאות שנה בדור חבור שלחן ערוך

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשכ"ה

האר“י הקדוש: ה' מנחם־אב של”ב–ה' מנחם־אב תשל"ב, ארבע מאות שנה לפטירתו

ירושלים: משרד הדתות, המחלקה להווי דתי, תשל"ג

בקורת ומסה: אישים וספרים

ירושלים: ר' מס, תשל"ג 1973

דברי מבוא [על] ספר לקח טוב: פירוש למגלת אסתר לר' יום טוב צהלון, צפת של"ז

ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשל"ז

מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובארצות המזרח

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"א 1981

מחקרים בתולדות היהודים בארץ־ישראל ובאיטליה

ירושלים: ר' מס, תשמ"ו 1986


לזכר

אבי־מורי

הרב הגאון המופלא

הגדול בתורה ובחכמה

רבי ישכר תמר זצ"ל (נפטר ה' בדר תשמ"ב)

בעל “עלי תמר” על הירושלמי

ולכבוד

אמי־מורתי

הרבנית הצדקנית המופלאה

הגדולה במצוות ובמעשים טובים

מרת שרה פראדעל תחי'

שגידלוני לתורה ולחכמה

למצוות ולמעשים טובים

באהבה רבה

המחבר


הקדמה למחקרים בתולדות היהודים בארץ־ישראל ובאיטליה

איטליה

הציפייה באיטליה לשנת הגאולה של"ה

תשובה חדשה של ר' יוסף קולון בענין ארץ־ישראל

על ספר “כבוד חכמים” לר' דוד מיסר ליאון

אשכנז

דמותו הרוחנית של ר' ישראל איסרלין

ארץ־ישראל: מחקרים ומאמרי ביקורת

צפת ערב בואו של מרן

אגרת מצפת בענין עשרת השבטים, משנת שפ“ה או שנת רפ”ה

הערות לשלוש אגרות של ארץ־ישראל מן המאה הט"ז

על החבורות של צפת

מאמר מ“מגיד מישרים” בפירוש ר' אברהם גאלנטי לאיכה

פרקים לתולדות חכמי ארץ ישראל ואיטליה ולתולדות ספרותם

עוד למאמרו של מהר"ם מרוטנברג בענין קידוש השם

ר' יצחק גרשון וספרו “שלום אסתר”

האר“י והרח”ו כמשיח בן־יוסף

שתי אגרות על צפת מאת ר' יהודה אריה ממודינא

אימתי נתחבר ספר טהרות הקודש

קונטרס חדש לר' שלמה שלומיל מדרעזניץ

עוללות צפת עוללות צפת ג–ז

מילואים ותיקונים למאמר עוללות צפת

אגרת מאת ר' יהודה ממודינא למען ישיבת עין־זיתון

על ר' ישראל סרוק

על הדפסת הזוהר

על הספר תולדות האר"י

ר' יוסף קארו כמקובל וכמיסטיקן

הישוב בתקופה העותומנית

עבר ושרידים בארץ־ישראל

החידה – חיד"א

רומאן על צפת במאה הט"ז

אשכולות תמר: מחקרים ועיונים בתולדות צפת וחכמיה וגדולי ישראל בדורות האחרונים

ירושלים: ר' מס, תשס"ב 2002

לבוש ותוך ביצירתו של ש"י עגנון

ירושלים: ד' תמר, תשס"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד תמר

הקלידו

  • עמירה ביידר

הגיהו

  • תמר הקר

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד תמר

הקלידו

  • עמירה ביידר

הגיהו

  • תמר הקר