רקע
אליעזר בן־יהודה
אליעזר בן־יהודה
(1858‏-1922)
מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי" וכתב העת "השקפה", ומחבר מילון בן־יהודה.


a מאמרים ומסות

  ע"פ הספר החלום ושברו: מבחר כתבים בענייני לשון, אליעזר בן-יהודה, ההדיר ראובן סיון, מוסד ביאליק, 1978

[מאמריו של אליעזר בן־יהודה עד להופעת עתונו “הצבי”, שנאספו בפעם הראשונה בקובץ בשם “ישראל לארצו וללשונו” בהוצאת איתמר בן־אב“י. ראשי־תיבות בהערות: ב”א – איתמר בן־אב"י – בנו בכורו של בן־יהודה. י.כ. – יעקב כנעני.]

א. מערת הנביאים

ב. עשה ואל תשב!

ג. מה תכליתנו?

ד. הגדולה בגבורות המכבי

ה. החלוקה ותולדותיה

ו. ירושלם החדשה

ז. מרכז צריך עתה לישראל!

ח. מה תהי אחרית כל אלה?

ט. יש תקוה!

י. יהודה וגליל

יא. שאלה לוהטה

יב. עברים אנחנו!

יג. קול העם

יד. דגל הלאומיות

טו. על דבר החינוך

טז. ועוד מוסר לא לקחנו!

יז. סלף משכילנו

יח. מקוה ישראל

יט. שאלת החנוך

כ. ע"ד ישוב ארץ ישראל

כא. על יהודה ועל ירושלם

כב. ההברה הנכונה בלשוננו

כג. ההרכבה בשמות ובפעלים בלשון העברית

כד. החלום ושברו – העידן הראשון

כה. החלום ושברו – העידן השני

כו. המבטא בלשון העברית

כז. הצעות חידושי מלים [לקט]

כח. יצירת מלים חדשות בלשוננו

כט. כיצד בוחרים לועד הלשון

ל. הקדמה ל"מבוא הגדול" למילון

לא. מקורות למלא החסר בלשוננו

לב. תחיית ציבור עברי בארץ-ישראל

הצעות חידושי מלים

מכתב לבן־יהודה

מכתב לבן־יהודה (ב)

המדינה היהודית: מאמרים שׁונים ע"ד הצעת מזרח-אפריקה.

ורשה: הוצאת “מדינה”, תרס"ה 1905

כתב עת “האור”: מפיץ אור על עניני ארץ ישראל בפרט והיהודים בכלל

ירושלים: תר"ן [1890]

חלק א'

תחית ישראל

בתוך “כל כתבי אליעזר בן-יהודה”, ירושלים: בן-יהודה הוצאה לאור, 1944

w מכתבים
v עיון

 

עד אימתי דברו עברית?

ניו-יורק, תרע"ט

הקדמה ל"עד אימתי דברו עברית?"

א. מאחרי חורבּן יהודה עד חגי, זכריה ומלאכי

ב. הסופרים עזרא ונחמיה

ג. זמן הכּנסת הגדולה

ד. תּרגום התּורה ליונית

ה. ימי החשמונאים

ו. תּורה שבּעל-פּה וכתיבתה

ז. החובה לאמר בּלשון הרב ותוצאותיה

ח. הלשון בּבית המקדש

ט. לשונם של החשמונאים

י. לשון חכמים; עברית בּבית המדרש

ספר ארץ ישראל

ירושלים: יואל משה סלומון, תרמ"ג

דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם

ע"פ דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם, מהדורה שניה, אליעזר בן-יהודה, הוצ' רזניקובסקי בסלונים והוצ' יהודיה בוארשה.

הקדמה למהדורה שניה

הקדמת המחבר

מבוא:

בריאת העולם; אדם וחוה; קין והבל; נח; המבול; מגדל בבל – דור ההפלגה; אברהם; ברית בין הבתרים – ישמעאל – המילה; ג' המלאכים – מהפכת סדום; העקדה – יראת אברהם את אלהים; נשואי יצחק; יעקב ועשו; יעקב בבית לבן; יוסף; מצרים; יוסף שליט על מצרים; יוסף עם אחיו; יוסף התודע לאחיו; בני ישראל במצרים – משה; שליחות משה – עשר המכות; יציאת מצרים – קריעת ים סוף – המן; מתן תורה – עשרת הדברים – הלוחות – תורת משה; העגל – המרגלים – קרח – מי מריבה; כבישת הארץ מעבר לירדן מזרחה – מות משה

חלק ראשון – תקופה ראשונה – ימי הכבוש:

העממים יושבי ארץ ישראל; כבישת הארץ על ידי יהושע; ישראל נאחז בארצו – השופטים; מעמד העם – מנהגיו; דבורה הנביאה; שירת דבורה; גדעון – אבימלך – הנסיון הראשון לעשות מלוכה בישראל; יפתח – תכונת בנות ישראל; שמשון הגבור; מלחמה על שבט בנימין; עלי – שמואל; פעולת שמואל

חלק ראשון – תקופה שניה – ימי המלוכה:

ראשית המלוכה; מלוכת שאול; שאול ודוד; מות שאול; דוד מלך – בית שאול ובית דוד; מלוכת דוד – הצבא – סדרי הממשלה; בלבולים – המלכת שלמה; מלוכת שלמה; הממלכה נקרעה לשנים; מלכי יהודה ומלכי ישראל; שלום בין יהודה וישראל; הנביאים בישראל – אליהו – אלישע – בני הנביאים; השלום בין יהודה וישראל מתחזק; בלבולים בישראל ויהודה – בית יהוא; היחס בין ישראל ויהודה בימי בית יהוא; ירבעם השני – עזיה – מעמד ישראל ויהודה – נביאי ישראל; עמוס – יואל; אשור; בלבולים בממלכת ישראל; הושע הנביא; ישעיהו הנביא; אחז מלך יהודה; אחרית ממלכת ישראל; יחזקיהו; מנשה – אמון – יאשיהו; הנביא ירמיהו ומליצתו; אחרית יאשיהו – יהויקים; הסיעות בירושלים – הגולה הראשונה; צדקיהו המלך האחרון ליהודה – החורבן; יחזקאל הנביא ומליצתו; החורבן

חלק שני: ישראל בגלות:

גלות בבל; ימי הגלות האחרונים – הנביא מנחם ציון; שיבת היהודים לארצם; מעמד העדה – פורים; עזרא ונחמיה; נחמיה בירושלים; מעמד הענינים אחרי כן; היונים; יהודה תחת אלכסדר הגדול ויורשיו; שמעון הצדיק; ידידי היונים – אנטיוכוס אפיפנוס; החשמונאים – מלחמת החרות; יתר מלחמות יהודה ומותו; יהונתן ושמעון; החרות – היהודים באלכסנדריה; מות שמעון – יוחנן הורקנוס – שלש הכתות; המלך הראשון – בלבולים; מלחמת האחים – אנטיפטר האדומי – הורדוס; אנטיגונוס – הורדוס המלך; מלכות הורדוס; ירשי הורדוס – בלבולים; הרומאים; יהודה תחת הנציבים – הנוצרים; המלך אגרפא; תחלת המרד; המרד; החרבן; אחרי החרבן; בר ככבא

חלק שלישי – ליל הגלות ושחר התחיה

סדרו א' בן-יהודה מירושלים, סלונים: הוצאת יוסף רזניקובסקי, ורשה: תרע"ג 1913

המעמד השלישי; המעמד השלישי. הקבלה; המלחמה השלישית על החקירה החפשית; גרוש צרפת; היהודים באיטליה; המגפה השחורה; עוד המגפה השחורה; השנאה ליהודים בספרד; היהודים בספרד; עוד היהודים בספרד; השנאה ליהודים בצרפת; האפיפיורים והיהודים; ההוסיים והיהודים; עוד האפיפיורים והיהודים; תחלת החקירה; היהודים בפולניה ובליטה; היהודים בתורקיה; היהודים בארץ־ישראל; עוד בתורקיה ובארץ־ישראל; צרות חדשות בספרד; קצת אורה באיטליה; עלילת הדם; החקירה וגרוש ספרד; תומאס תורקומדא; דון יצחק אברבנאל; הגרוש; הגולים ונדודיהם; הגרוש מפורטוגל; הישוב בארץ־ישראל; בתוגרמה ובאיטליה; בשאר ארצות הגולה; פפרקורן וריכלין; עוד פפרקורן וריכלין; המשך המלחמה הספרותית; המלחמה על הכנסת הקתולית; פורטוגל רוצה להדמות לספרד; ניצוצי תקות הגאולה; עוד ניצוצי תקות הגאולה; פעולות האנוסים; הסמיכה; התחדשות עלילות הדם; דון יוסף נשיא; עוד דון יוסף נשיא; יוסף הנשיא ומדינה יהודית; התרבות היהודים בפולניה; התפתחות היהודים בפולניה; המעמד באירופה בכלל; היהודים בהולנד; היהודים בהמבורג ובגרמניה; גזרות ת“ח ות”ט; עוד גזרות ת“ח ות”ט; האמונה בגאולה; מנשה בן ישראל; קנאת אנוסי הולנד; ברוך שפינוזא; שבתי צבי; עוד שבתי צבי; שבתי צבי, מתנגדיו ומעריציו; שבתי צבי מושלמי; תועבות החקירה; דידי היהודים ושונאיהם; זמן ירידה; בפולניה ובליטה; יעקב פרנק ועלילותיו; הזמן החדש; משה מדסוי והשפעתו; התחלת השחרור באירופה; החסידות; דור ההשכלה; עוד דור ההשכלה; רעיון ההתבוללות; המהפכה הצרפתית והיהודים; נצחון היהודים בשאר אירופה; האספה היהודית הכללית; הסנהדרין היהודי; התסיסה היהודית בגרמניה; הקדמה הכללית והיהודית; עלילת הדם בדמשק; התקוממות היהודים; עלילת הדם בדמשק וסופה; דוגמאות

מקראה לילדי ישראל (חוברה עם [דוד ילין])

f מילונים ולקסיקונים

 

מילון העברית הישנה והחדשה

ניו יורק: אליעזר בן־יהודה

s יצירות מתורגמות

 

סביב הארץ בשמֹנים יום מאת [ז’ול ורן] (מוכר גם בשם “מסביב לעולם בשמונים יום”)

ע"פ סביב הארץ בשמונים יום, ז’ול ורן, תרגם אליעזר בן-יהודה, ירושלים, 1909.

איתמר

מימון המשוגע ונתן החכם מאת ישראל זנגביל

בסערת המלחמה

הנדחים מאת ש' ברנר דירון

ימי פומפיה האחרונים מאת א"ל בולור

הגנובה [“עלובי החיים”] מאת ויקטור הוגו

אחד מרבים: זכרונות פסל / ברוך שץ (בוריס שץ)

ירושלים: שי“ש, אלף תתל”ז [תרס"ז].

גדליה מאת קרולין דיטש

נפשות אויבות זו לזו מאת פול היאסינט לואזון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר בן־יהודה

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אלקנה דוד
 • אסתר רשף
 • אסף ברטוב
 • ברוריה שרון
 • גדעון ביגר
 • דניאל פריש
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • מיה קיסרי
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • מלאכי שפר
 • מרים גולדשטיין
 • נורית צין
 • נורית שושני
 • צפנת שפק
 • עמירם רונן
 • רבקה חן
 • רות קרטמזוב
 • רות ששון
 • רחל אוסטרובסקי
 • רינה גולן
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • ליאורה פוזנר-נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר בן־יהודה

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אלקנה דוד
 • אסתר רשף
 • אסף ברטוב
 • ברוריה שרון
 • גדעון ביגר
 • דניאל פריש
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • מיה קיסרי
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • מלאכי שפר
 • מרים גולדשטיין
 • נורית צין
 • נורית שושני
 • צפנת שפק
 • עמירם רונן
 • רבקה חן
 • רות קרטמזוב
 • רות ששון
 • רחל אוסטרובסקי
 • רינה גולן
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • ליאורה פוזנר-נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • צחה וקנין
 • שולמית רפאלי