רקע
שמואל דוד לוצטו
שמואל דוד לוצטו
(1800‏-1865)
שַדָּ"ל. משורר, פרשן מקרא, בלשן עברי, פילוסוף, חוקר ספרות ומתרגם. איש תנועת ההשכלה היהודית, מראשוני אנשי חכמת ישראל וראש בית המדרש לרבנים בפדובה שבאיטליה.


t שירה

 

קינה: אל הלקח ר' אברהם אליעזר הלוי אשר עלה אל השמים בעשתי עשר יום לחדש התשיעי שנת תקפ’ו

טריאסט: מוציא לאור לא ידוע, תקפ"ו 1825

יום שואה ומשואה: בקק טריאסטי כי נפרד מהם כמוהרר אברהם אליעזר הלוי

טריאסטי: י. נורצי, תקפ"ו

דרך ארץ, או, אטיציזמוס: שירת שד"ל לדורו

פאדובה: דפוס לודוויקו קרישיני, תרל"ט 1879

כינור נעים

ע“פ מהדורת וורשה תרע”ג

ספר ראשון

הקדמה

תהילות מלאכת השיר

תהילות השיר

מציאות היוצר

על חרש האביב

על המות

עמק החרוץ

מצבת קבורה (א')

רננת ישרים

מצבת קבורה (ב')

חלק כחלק יאכלו

בית הבחירה

לנכח יונתן בן שאול

על המשלם רעה תחת טובה

הרפה לי, אכזרי

תוכחת מוסר

ימי אדם אשר חי

על הרודף אחר הכבוד

תוכחה

תוכחה אחרת

אל המלמדים

עצה ותושיה

רפואות האהבה

על העצלות

אשה יפה וסרת טעם

על הקצים בחייהם

על המשלח אשתו

ביום מלאת לי שבע עשרה שנה

ספר שני

לאבי

מזמור לתודה (א')

מזמור לתודה (ב')

מזמור לתודה (ג')

בחלותי

ביום פדותי בני בכורי

ביום מלאת לי ל"ז שנים

במלאת לי נ"ז שנה

בליום מלאת לי נ"ח שנה

ביום מלאת לי ס"ה שנה

האמת נסי

העירה כינורי

[אמרתי: אוי נא לי]

חמש וששים תבות

שירת החתול

קינת החתול

לעוזב בחמה עיר מולדתו

ספר שלישי

כתר תורה

לנכח האמת

אל המקובלים

סבות הטעות

דרך ארץ

בסוף דרך ארץ

על הערים הנדחות

זד יהיר לץ שמו

לכבוד לשון הקדש

לסיום מסכתא

און בן פלת

חתימת ספר עמקי שפה

חנניה מישאל ועזריה

ספר רביעי

להכנסת שבת.

לראש השנה

ליום הכפורים.

סדר עבודת יום הכפורים

ליום שמחת תורה.

ליום הפורים.

לארבע תעניות.

לתשעה באב

תפלה

קול חסידים

קול כנסת ישראל

ספר חמישי

על השרפה

ויהי לתשובת השנה

לנער שמו אהרן

לנער כהן

שיר ידידות

שיר ידידות

לחתן

לכלה

שיר ידידות

שיר ידידות בלשון סורי

תינוק כותב לאשה חכמה

תינוק כותב לרחל

וזאת תשובתי

וזאת תשובתי

אקדמות מלין

לכבוד הקיסר

לידידי יוסף אלמנצי

לש.י. רפפורט

למשורר שמו מאיר

ליהושע העשיל שור

שירת הזונה

למ. גולדמן

למ. עהרענרייך

ליחיאל מיכאל

לשאול יצחק

לש.י. קעמפף

לש.ר. הירש

לאביגיל

לאברהם פירקאוויץ

ליצחק לוצאטו

בעל הערוך לבעל ערך מלין

על בית החולים

ליוסף אלמנצי

אל מונק

אל גבריאל טריאסטי

אל אברהם הכהן

אל שלמה מונק

אל אברהם גייגר

אל אהרן יעללינעק

לר' יצחק ריטטענבערג

למשה הלוי עהרענרייך

לאברהם עהרליך

למנחם פיליפ

ליצחק נח מאנהיימער

ליצחק בן אברהם הכהן

ליו"ט ליפמאן צונץ

לכבוד דאנטי

למנחם פיליפ

ספר ששי

אבל אם

תנחומין של אבל

לאב

אל הלקח אברהם הלוי

לכבוד קאזיס

קינה על מיכה יוסף

קינה על ר' מרדכי צבי גירונדי

לנכח מלכה בתי

קינה על הרב יוסף יהודה לוי גטינארה

על יוסף אלמנצי

מצ“ק לרי”מ זקש

ספר שביעי

משלים שונים

משל לקוח מן התלמוד

בסכות

הכלבים הנובחים

ממשלי אזופו

תרגומים שונים

על הצעירים (משירי לסינג)

על המתפארים (הנ"ל)

מעשה הצדקה שלום (משירי צסנר)

להגבהת ס"ת

חתימה

מבחר השירה העברית באיטליה / חיים שירמן

ברלין: שוקן; תרצ"ד 1934

[אֶל־עַם עִמְקֵי שָׂפָה אַתָּה שָׁלוּחַ]

לִכְבוֹד דַּנְטֵי הַמְשׁוֹרֵר

הָאֱמֶת נִסִּי

[אָמַרְתִּי אוֹי נָא לִי]

אִשָּׁה יָפָה וְסָרַת טַעַם

הַכְּלָבִים הַנּוֹבְחִים לִקְרַאת רֶכֶב אֵשׁ

מִתּוֹךְ הַשִּׁירָה "דֶּרֶךְ אֶרֶץ אוֹ אַטִּיצִיזמוּס"

תהלות מלאכת השיר

תל-אביב: מחברות לספרות, תש"ד

a מאמרים ומסות

 

בית האוצר

לעמבערג, ועוד : מוציא לאור לא ידוע, תר“ז-תרמ”ט

מכתב על כתב השמרונים בתוך “כרמי שומרון: פתיחה למסכת כותים” / רפאל בן שמעון קירכהיים

פראנקפורט דמיין: א. קויפמאן, תרי"א

מאמר ביסודי דקדוק לשון הקודש (נספח לס' מעשה אפד)

ווינא: דפוס יאזעף האלצווארטה, תרכ"ח

טל אורות : אחד ושמונים שירים קדמונים

פרזעמישל : בדפוס היוני-הנוצרי, 1881

פניני שד“ל: והוא מבחר מכתבי שד”ל

פרזעמישל: דפוס זופניק, תרמ"ח

יד שד“ל: ספר כולל תולדות ציון שד”ל המוצב על קבורתו בעיר פאדובה ופרק ראשון מספר שד"ל הנקרא בשם “הקדמה לדקדוק לשון עברי”

טריאסטי: בדפוסו של יוסף פישער, קראקא, תרנ"ד 1895

ילקוט שד"ל

ירושלים; תל-אביב: שוקן, תש"ח

לקט כתבים

תל אביב: מ' ניומן, תשי"ד

הקדמה ל“בתולת בת יהודה: לקוטי שירים מדיואן ר' יהודה הלוי”

ירושלים?: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל

מבוא למחזור כמנהג בני רומא

ירושלים : מקור, תשל"ב

w מכתבים

 

רשימת המכתבים הנדפסים והבלתי נדפסים

פאדובה: דפוס פ.סאקיטו, תרל"ז 1877

אגרות שד"ל

פשמישל: שאלתיאל אייזיק גראבער, תרמ“ב–תרנ”ד

כרך א

אגרות: יב סיון התק"ף–ח תמוז התקפ"ט

אגרות: כח אב התקפ"ט–כד חשון התקצ"ב

אגרות: ג כסלו התקצ"ד–יג סיון התקצ"ד

אגרות: כד סיון התקצ"ה–טו באב התקצ"ו

אגרות כרך א: כ"ו טבת תקצ"ב - כ"א כסלו 5594

אגרות כרך א: ט"ו באב תקצ"ו - ל' שבט תקצ"ז

אגרות כרך א: כ"ג כסלו תקצ"ח - כ"ו סיון תקצ"ח

כרך ב

אגרות: יב סיון התק"ף–כ שבט התקפ"ב

אגרות: כח אייר התר"ב–א אייר התר"ג

אגרות אל מ"ה לעטעריס

תל אביב: הוצאות מחברת לספרות, תש"ג

פרקים במשנתו של שד"ל: מבחר איגרות (בתרגום מ"ע הרטום)

ירושלים: אמנה, תשכ"ח

v עיון

 

יד יוסף: והיא רשימת ספרי הביבליאוטיקה אשר אסף יוסף אלמנצי

פאדובה: דפוס א. ביאנקי, תרכ"ד

צדקה ומשפט: מוסר הדת הישראלית (בתרגום אליעזר דוב ליבערמאן)

ווילנא: ש“י פין וא’צ ראזענקראנץ, תרכ”ז 1866

פירושים על ספר ישעיה

PADOVA: דפוס A. BIANCHI, ‏ 1867

פירושי שד"ל: על ירמיה, יחזקאל, משלי ואיוב

לעבערג: א“י מענקיש, תרל”ו

ספר דקדוק לשון תלמוד בבלי / תרגום לעברית: חיים צבי לערנער

ס“ט פטרבורג: דפוס צעדערבוים וגאלדענבלום, תר”מ

ספר יסודי התורה

לעמבערג : יעקב עהרענפרייז, 1880

כל שירי ר' יהודה הלוי עם הערות שד"ל, חלק ראשון: שירי קדש

לעמבערג: דפוס בעדנארסקי, תרמ"ח

תולדות לשון עבר (בתרגום חיים קסטיליוני)

קראקא: דפוס י' פישער, תרנ"ה

דקדוק לשון עברית: אתימולוגיה

ורשה: תושיה, 1914

תולדות הפיוט בישראל

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ח

פרקי חיים (בתרגום משה א' שולוואס)

ניו-יורק: תלפיות, תשי"א

המשתדל: והוא פירוש על קצת מקומות מן התורה

ירושלים?: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ז

ויכוח על חכמת הקבלה: ועל קדמות ספר הזהר וקדמות הנקדות והטעמים

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ח

מחקרי היהדות

ירושלים: מקור, תש"ל

פירוש שד"ל על חמשה חומשי תורה

תל אביב: דביר, תשל"ב 1971

אוהב גר: מאמר מחקרי על תרגום אנקלוס ואחריו נוספות דרכי לשון סורי הקרוב ללשון ארמית

ירושלים: מקור, תשל"ד

שד“ל מגיש משירי ריה”ל (רבי יהודה הלוי)

תל-אביב: י. גולן, 1996

פירוש שד“ל לתנ”ך

מעלה גלבוע: יונתן בשיא, תשע"ט 2019

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל דוד לוצטו

הקלידו:

 • אבינעם פלטין
 • אביבה רוזובסקי
 • אייל דולב
 • אילנה רונן
 • אמיר ברטוב
 • הניה וולף
 • ישראל בן אפרים
 • מירה ברק ענת פלס בורץ
 • רבקה קולבינגר

הגיהו:

 • אייל דולב
 • בני סורקין
 • בת ציון רביב
 • משה נועם
 • שולמית רפאלי

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל דוד לוצטו

הקלידו:

 • אבינעם פלטין
 • אביבה רוזובסקי
 • אייל דולב
 • אילנה רונן
 • אמיר ברטוב
 • הניה וולף
 • ישראל בן אפרים
 • מירה ברק ענת פלס בורץ
 • רבקה קולבינגר

הגיהו:

 • אייל דולב
 • בני סורקין
 • בת ציון רביב
 • משה נועם
 • שולמית רפאלי

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר