רקע
רחל אליאור
רחל אליאור
(1949‏-)
חוקרת ישראלית בתחום היצירה המיסטית היהודית לדורותיה, פרופסור אמריטה ומופקדת הקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית.


a מאמרים ומסות

 

"קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון

קרית ספר נד, ב (תשל"ט): 384–391

המחלוקת על מורשת חב"ד

תרביץ מט א/ב, תש"ם

המאבק על מעמדה של הקבלה במאה הט"ז

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל א, תשמ"א: 177—190

ויכוח מינסק

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, ד (תשמ"ב): 179—235

לדיאלקטיקה של שלמות וגילוי

דעת 9, תשמ"ב, 13—23

מקומו של האדם בעבודת השם החב"דית

דעת 12 (תשמ"ד): 47–55

על גליא רזא: תשובה לביקורת

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד): 493–506

תורת הגלגול בספר גליא רזא

ירושלים: מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים, תשמ"ו: 207–239

מקובלי דרעה

פעמים 24 (תשמ"ה): 36–73

עיונים במחשבת חב"ד

דעת 16 תשמ"ו

הזיקה שבין קבלה לחסידות: רציפות ותמורה

דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג, ירושלים (תשמ"ו): 107—114

ייחודה של התופעה הדתית בספרות ההיכלות: דמות האל והרחבת גבולות ההשגה מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו (א-ב) תשמ"ז: המיסטיקה העברית הקדומה (עורך י' דן): 13—64

'מלוא כל הארץ כבודו' ו'כל אדם': בין תחיה רוחנית לתמורה חברתית בראשית החסידות

עלי שפר, מחקרים בספרות ההגות היהודית מוגשים לרב אלכסנדר שפרן (בעריכת מ' חלמיש) רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ן : 29–40

הבעל־שם־טוב וראשיתה של התנועה החסידית

האוניברסיטה הפתוחה, 1988

רבקה ש"ץ אופנהיימר ומחקר החסידות, מדעי היהדות, 32 (תשנ"ב): 71–74

הזיקה המטאפורית בין האל לאדם ורציפותה של הממשות החזיונית בקבלת האר"י

בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך י, ירושלים תשנ“ב; ירושלים: האוניברסיטה העברית תשנ”ב

תמורות במושג האל במחשבה היהודית

בתוך: “מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל”, האגף לחינוך התיישבותי, חוברת ב, תשנ"ב

רבקה ש"ץ ומחקר החסידות

דבר: 22 במאי 1992

ישעיהו תשבי וחקר החסידות

דבר, משא, 10 ביולי 1992 (ט' תמוז תשנ"ב): 26

תורת הנפש

לקסיקון התרבות היהודית בזמננו, תל אביב: עם עובד תשנ"ג: 533–541

האם לא אפשרית גם אמת אחרת?

הארץ, תרבות וספרות 26 במרץ 1993, ד' ניסן תשנ"ב

בין "התפשטות הגשמיות" לבין "התפשטות האהבה גם בגשמיות" – הקיטוב בין התפיסה הרוחנית לבין המציאות החברתית בהוויה החסידית", כמנהג אשכנז ופולין: ספר היובל לחנא שמרוק (בעריכת י' ברטל, ח' טורניאנסקי וע' מנדלסון), "

ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ“ג: 209–241. נדפס שנית בקובץ: צדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, (בעריכת ד' אסף), ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס”א: 463–495

תמורות במחשבה הדתית בחסידות פולין – בין 'יראה' ו'אהבה' ל'עומק' ו'גוון'

תרביץ – רבעון למדעי היהדות, כרך סב/ג (תשנ"ג): 382–432

נתן אדלר והעדה החסידית בפרנקפורט: הזיקה בין חבורות חסידיות במזרח אירופה ובמרכזה במאה הי"ח

ציון נט, א (תשנ"ד): 31—64

יש ואין – דפוסי יסוד במחשבה החסידית

בתוך: משואות, מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל, מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב,ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ד

בין "היש" ל"אין"- עיון בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק החוזה מלובלין", צדיקים ואנשי מעשה: מחקרים בחסידות פולין (בעריכת ר' אליאור, י' ברטל וח' שמרוקן"

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ד: 167–218

מיסטיקה מאגיה ואנגלולוגיה: תורת המלאכים בספרות ההיכלות

מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית וקבלה מוגשים לפרופ' שרה הלר–וילנסקי, ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ד: 15—56

מידה מסוימת של ענווה

הארץ: תרבות וספרות, כא באב תשנ"ד, 29 ביולי 1994

בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים; התפילה ושירת הקודש בספרות ההיכלות וזיקתן למסורות הקשורות במקדש"

תרביץ סד, ג (תשנ"ה): 341—380

מציאות במבחן הבדיון: החלום במחשבה המיסטית – חירות הפירוק והצירוף

מגוון דעות והשקפות על החלום בתרבות ישראל, ה, האגף לחינוך התיישבותי, תשנ"ה

ר' יוסף קארו ור' ישראל בעל שם טוב: מטמורפוזה מיסטית, השראה קבלית והפנמה רוחנית

תרביץ סה, ד (תשנ"ו): 671—709

קבלת האר"י, שבתאות וחסידות: רציפות היסטורית, זיקה רוחנית וזהות נבדלת

ירושלים: האוניברסיטה העברית, בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יג, תשנ"ו

הלוח היהודי והזמן המיסטי

לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ“ך ולמקורות ישראל, ה, ירושלים, תשנ”ו

צוהר תעשה לתיבה: שפה, זיכרון ותרבות – גשר בין קוראים חילונים לספרייה היהודית

רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 1, מכון ון ליר ירושלים תשנ"ז [המאמר ראה אור גם ביהדות חופשית 10 1996]

פניה השונות של החירות: עיונים במיסטיקה יהודית

אלפיים 15, תל אביב: עם עובד תשנ"ח

בין יהדות לדמוקרטיה – רשות היחיד וחובת הרבים

רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 2, ירושלים: מכון ון ליר (תשנ"ח)

האל המשתנה: שיחה עם אבי כצמן, שאלות על אלהים – דיאלוגים

ספריית שורשים –הד ארצי, 1998

מיסטיקה – לחשים, קמיעות וקברי צדיקים [ביקורת על ספרו של יגאל אריכא, קבלה מעשית]

ידיעות אחרונות, המוסף לשבת-תרבות ספרות ואמנות, כה בסיוון תשנ"ח 19.6.98 : 26–27

נוכחות נפקדות

מאמר זה ראה אור לראשונה בכתב העת אלפיים, 20 (תש"ס) עמ' 214–269

"ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך־העולם שלא עשני אשה"

ירושלים: רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, מכון ון ליר, אלול תש"ס ספטמבר 2000

גילוי וכיסוי בלשון ושפת האַין והַיש בתוך: על "גילוי וכיסוי בלשון"

רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"א: 113—127

בין איש לאשה: מגדר, יהדות ודמוקרטיה: מבוא

בתוך “רבגוני 3”, ירושלים: מכון ון ליר, תש"ס 2000

'ספר דברי האדון' ליעקב פראנק: אוטומיתוגרפיה מיסטית, ניהיליזם דתי וחזון החירות המשיחי כריאליזציה של מיתוס ומטפורה

החלום ושברו: התנועה השבתאית ושלוחותיה – משיחיות, שבתאות ופראנקיזם, ירושלים תשס"א, כרך ב

חינוך לתרבות בחברה רב־תרבותית

ירושלים: האוניברסיטה העברית: בית ספר חינוך, קובץ ט, תשס"א: 41–50

שבת: קדושת הזמן וקידוש החירות בתוך: היום השביעי, יוצרים ישראלים כותבים על השבת שלהם (עורכים מ' גרזי וב' צימרמן)

תל אביב: משכל 2001: 189—199

המאבק על החירות ושבועת השביעיות של מועדי דרור

הארץ, תרבות וספרות, 4.4.2001 (ערב פסח)

ירושלים – אותיות וסימנים סביב לה

דימוי 19, חורף תשס"א

נביאות במקרא ובמסורת חז"ל: נקודות מבט משתנות

יהדות חופשית 25, (אביב 2002): 20–18

על קדושת הזמן וקדושת המקום

בתוך: גבולות של קדושה: בחברה בהגות ובאמנות; ירושלים: כתר 2003

ספרות ההיכלות והמרכבה: זיקתה למקדש, למקדש השמימי ולמקדש מעט

רצף ותמורה, יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית־נוצרית, ירושלים: יד בן צבי, תשס"ד: 107—142

אברהם אופק וראשית הדברים

דימוי 23 (חורף תשס"ד): 75–78, 80

אור השמש, אור האשֶה ואור נרות: מחזורי הזמן האלוהי, מסורת המרכבה והמחלוקת על הלוח

בתוך: אורים: האור בספרות, בהגות ובאמנות, (עורכים א' בילסקי, א' מנדלסון וא' שנאן) ירושלים 2005: 92–118

פתח דבר ל"על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית- ספר היובל לכבודו של יוסף דן במלאת לו שבעים שנה" טיבינגן: מור־זיבק 2005: 1–5

"חנוך בחרתה מבני אדם": חנוך סופר הצדק וספריית המגילות של הכוהנים בני צדוק; מסורת הכהונה, ספריית המגילות והמאבק על הדעת, העדות, הכתיבה והזיכרון

בתוך: על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית – ספר היובל לכבוד יוסף דן, טיבינגן: מור־זיבק 2005: 15–64

פרשת כי תצא: "צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה" – גורלה של הנאנסת במקרא ובשירהּ של דליה רביקוביץ

בתוך: הוגים בפרשה, פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה, ירושלים: מכון ון ליר ומשכל, תשס"ה 2005: 576–592.

הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד – הקדמה

הקדמה לקובץ מאמרים של ר' ש“ץ־אופנהיימר, ירושלים: מאגנס תשס”ה: ז–כד

"הדיבוק: בין העולם הנגלה לעולם הנסתר: קולות מדברים, עולמות שותקים וקולות מושתקים", דרך הרוח, ספר היובל לאליעזר שביד (עורך י' עמיר),

מחקרי ירושלים יח-יט, האוניברסיטה העברית בירושלים: מכון מנדל למדעי היהדות ומכון ון ליר, 2005: 499–536

איך ממשיכים מנקודת שבר זו?: "קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות"

בתוך “כיוונים חדשים: כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות” 13 (טבת תשס"ו, 2006)

משמעותו המשתנה של המונותאיזם בדת היהודית בשלהי העת העתיקה

בתוך: שלושה פנים לאחד (עורכת, ג’ואן גודניק ווסטנהולץ), מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים תשס"ז: 10—13

הזרמים והמחלוקות בתקופת הבית השני

בתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי, (עורכים י' יובל, י' צבן, ד' שחם), כרך א. ההגות היהודית המודרנית – זיכרון, מיתוס והיסטוריה – תמורות באורחות החיים, ירושלים: כתר 2007: 182–190

מגילות מדבר יהודה ומסורת המרכבה: הזמן המקודש, המקום המקודש והפולחן המקודש

בתוך: ספר זיכרון לגרשם שלום, כרך א, ירושלים, תשס"ז

קריאת תיגר נגד אפליית נשים מזרחיות בסמינרים חרדים לבנות: על ספרה של תמר אלאור, מקומות שמורים, מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה

עם עובד 2006": כיוונים חדשים, 16 (תשס"ז): 289—296

והר ציון תוך טבור הארץ

בתוך: ספר טדי קולק, ארץ ישראל כרך עשרים ושמונה, ירושלים: החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, עמ' 1–13, תשס"ח 2007

פורים – מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות – בין אסונות לשמחות, מה עוד מסתתר מאחרי קריאת המגילה במרחבי ההיסטוריה?

בתוך ספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם, מחווה למיכאל בהט, אבן יהודה: רכס; ירושלים : כתר; 2007

"כמו סופיה מרסל וליזי": שאלות מטרידות בעניין שוויון הנשים

כיוונים חדשים, 17 (תשס"ח): 144–163

סליחה, תשובה וכפרה

חופש, עיתון מקוון, 2008

כנגד ארבע בנות

הארץ, מוסף פסח, 8 באפריל 2009, עמ' 6

מבוא לספר גן בעדן מקדם

בתוך “גן בעדן מקדם: מסורות גן עדן בישראל ובעמים”, בעריכת רחל אליאור, ירושלים: סכוליון מרכז רב תחומי למדעי היהדות, הוצאת מאגנס, ירושלים תש"ע

"גן עדן קדש קדשים ומשכן ה' הוא"

בתוך “גן בעדן מקדם: מסורות גן עדן בישראל ובעמים”, בעריכת רחל אליאור, ירושלים: סכוליון מרכז רב תחומי למדעי היהדות, הוצאת מאגנס, ירושלים תש"ע

שמואל יוסף עגנון והמסורת המיסטית על חג השבועות

הארץ תרבות וספרות, ערב שבועות ה' בסיון תש"ע, 18 במאי 2010, עמ' 4–5

“לא האיסיים כתבו את המגילות”, הארץ ספרים, 13.1.2010

מי היו המורים הראשונים? ממי למדו ומה לימדו?

דפים [מכון מופ"ת] 62 (תשע"ו) עמ' 21–68; בעקבות הרצאה בכנס ון ליר לחינוך 2010

משופר החרם לשופרו של משיח: שופר היובל, שופר התרועה, שופר החרם ושופרו של משיח

(דברים שנאמרו בהרצאה במוזיאון ארצות המקרא ב־16 לנובמבר 2011 לכבוד התערוכה שופרא דשופרא העוסקת בשופרות ובגלגוליהם ההיסטוריים)

המאבק על הרוח: על הקריאה, על החירות, על הדעת, על האמת והצדק ועל מקומם של מדעי הרוח

כיוונים חדשים 25 (2011)

כיפורים, כפרה, טומאה וטהרה – זיכרון ושכחה, 'באר העבר' ותהום הנשייה

בתוך: ‘דברים חדשים עתיקים’: מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה (עורכת ר' אליאור), מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב–כג (תשע"א), א–ב, עמ' 3–52

יום השוויון – באמנות הפיסול ומלאכת המחשבת של מיכה אולמן ובהיסטוריה של הלוח במחשבה היהודית

בתוך שעון חול: עבודתו של מיכה אולמן, הוצאת מוזיאון ישראל, 2011, עמ' 433–441

חג שבועות הנעלם: מברית הקשת בענן ועד ברית סיני, מהעלייה לרגל למקדש ועד מראה המרכבה, מ'רעדודיה' ועד גילוי שכינה בתיקון ליל שבועות

בתוך: “וזאת ליהודה” קובץ מאמרים המוקדש לפרופ' יהודה ליבס, לרגל יום הולדתו השישים וחמישה, ירושלים תשע"ב: 70–92

לכל אישה זכות על גופה ורוחה, על כבודה וחירותה

אתר חופש ינואר 2012

על שבתאות וחסידות בפודוליה ועל הוצאת השבתאים מכלל ישראל

בתוך: על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית (ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי), כרך ב, ירושלים תשע"ב

עיר צדק ומשמעותה למורשת ישראל: לתולדות העיר מימי קין ועד ימינו

בתוך במעגלי צדק (עורכת ח' גולדנברג) שבט תשע"ג ינואר 2013: 10–22

לפרוץ גבולות, לקבוע גבולות: דמות הבוגר הרצוי – איזו דמות אדם צריכה לכוון את מערכת החינוך שלנו

הד החינוך, פברואר 2013 , גיליון 4, כרך פ"ז, עמ' 86–90

כחלום יעוף

בתוך: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים. ירושלים : הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013

חלומות בספר היובלים ובמגילות מדבר יהודה

בתוך: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים. ירושלים : הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013: 62–122

בין עולמות: רוחות ושדים, בנות־קול ודיבוקים / עם יורם בילו

מבוא לחלק השני של הספר: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים, ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013

עברית מכל העברים

בתוך: לשון רבים: העברית כשפת תרבות, ירושלים: מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד 2013: 43–72

היחיד והיחד: המאבק על הזיכרון המשותף ומקומם של הקולות החלופיים בכינונה של ההיסטוריה

בתוך: מסע אל האחווה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה תשע"ד 2014: 94–124

"כי ירושלים היא מחנה הקֹדש והיא המקום שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל": עיר הקדש במסורות עתיקות בין היסטוריה לחזון

כנס אשכולות, ירושלים: 22 באוגוסט 2014

המורה בין הפטיש לסדן, או מה בין ה"צדק היהודי" ל"צדק האוניברסלי"; הערה לפרשת אדם ורטה

הד החינוך, 2014: 22–24

'דברו על לב ירושלים'

הרצאה פומבית, ערב תשעה באב תשע"ד, מתחם התחנה בירושלים

לשון הקודש ולשון החול

כיוונים חדשים 31–32, 2014–2015 (פורסם בשני חלקים)

מי הוא מנהיג

עיניים, גיליון 174 בנושא: מנהיגות, שבט תשע"ה פברואר 2015

הפסקה השלוש־עשרה: השילוב המיוחל בין לאומיות יהודית־מדינית מודרנית לבין ההומניזם והנאורות החלים בשווה על כל תושבי הארץ ואזרחיה

בתוך דב אלבוים (עורך), תלמוד ישראלי – מסכת עצמאות: על הפסקה השביעית של מגילת העצמאות, הוצאת בינ"ה ובית ידיעות ספרים, מאי, 2015

איזו דת היא היהדות

אודיסאה; המאמר הופיע בשלושה חלקים ב־28 ביולי וב־29 באוקטובר 2015

שירת הקודש בספרות ההיכלות והמרכבה

דחק ו (תשע"ו), עמ' 60–166, 2016

תחיית המשיחיות בחסידות חב"ד במאה העשרים: הרקע ההיסטורי והמיסטי, 1939–1996

בתוך: חב“ד – היסטוריה הגות ודימוי, תשע”ז: 267–300, 2016

דור הפלגה – קולות נשמעים וקולות נשכחים

בתוך: המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי (2017): 209–228, ירושלים: מעמותה - המרכז לאמנות ומחקר מעמותה בבית הנסן, 2017

על אותיות השפה העברית בלשון הקודש, בשפת הבריאה, היצירה והזיכרון: מספר יצירה ועד גילוי וכיסוי בלשון

תל־אביב: הרצאה, 4 בפברואר 2017

מי כתב את מגילות מדבר יהודה? האיסיים או 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם'?

דף הפייסבוק ‘הרצאות שיחות ומאמרים של פרופסור רחל אליאור’, 30 בנובמבר 2018

"אני מלחמת אזרחים": על חיים גורי

משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית סז (תשע"ט), עמ' 44–64

אוטומיתוגרפיה, ברונו שולץ (1892–1942)

הרצאה במכון לתרבות פולנית, תל אביב, 22 בפברואר 2019

מדינת הלכה או מדינה יהודית דמוקרטית

הרצאה בקהילת הוד והדר, בית כנסת מסורתי ושוויוני בכפר סבא, נובמבר 2019

מפחד מלאך השכחה, שכנפיו הפרושות סוככות על הכול

תל אביב: הרצאה בבית ביאליק, 21 בנובמבר 2019

מעולם לא הייתה מדינת הלכה, וגם לא תהיה

הארץ, 1 בנובמבר 2019

ברית גורל וברית ייעוד

בתוך: מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים, עורך ישראל דב אלבוים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2019, עמ' 87–88

הפסקה השביעית, החירות ושבועת השביעיות של מועדי דרור

בתוך: מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים, עורך ישראל דב אלבוים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2019, עמ' 282–283

"אלוהים נמצא בנו ומי שאלוהים נמצא בו לא חייב בחוקים הרגילים": על יעקב פראנק ועל ספרה של אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב

הארץ, תרבות וספרות, 24.3.2020

השמיעי קול

המוסך, מוסף לספרות, 5 באפריל 2020

"ואל תשכח – הדברים החשובים באמת סמויים מן העין": על "בחזרה מהירח" של אל"מ זאב רז

הארץ, תרבות וספרות 5.5.20

בדרכי מחקר המיסטיקה היהודית

הרצאה במכון ון־ליר ב־5.6.2012, במושב חגיגי בכנס החוגים למחשבת ישראל תשע“ב לרגל פרישתם של פרופ' רחל אליאור, פרופ' זאב הרוי ופרופ' אבי רביצקי; ט”ו–ט“ז בסיון תשע”ב, 5–6 ביוני 2012; עם עדכון הרשימה לשנים 2012–2020

לזכרו של פרופ' גרשם שלום (1897–1982), איש העלייה השלישית, מבוני הארץ ומייסדיה

יקום תרבות: 10 בדצמבר 2020

לזכרה של פרופ' עדה רפפורט־אלברט (26 באוקטובר 1945–18 ביוני 2020): זיכרונות בני ארבעים שנה

Jewish Historical Studies, The Transactions of the Jewish Historical Society of England, vol. 52, The Jewish Historical Society of England [UCL Press] 2020, pp. 228–247

הבוגדים החדשים (ז’ילין בנדה, בגידת האינטלקטואלים)

כתב העת אלכסון, 14 במרץ 2021

"להביע את הפלא בכתב. את כל הפלאים. אני מוכרחה. אחרת אין חיי חיים": עמליה כהנא כרמון ויצירתה בספרה של נגה רוזנפרב, הקומה השנייה: חייה ויצירתה של עמליה כהנא כרמון

Hebrew Higher Education: 165–177, 2021

"רוחי דעת אמת וצדק בקודש קודשים, צורות אלוהים חיים צורי רוחות מאירים": על כמה ממדים של הרוחניות במסורת היהודית העתיקה

ניו יורק: JCC, ‏ 2021

על סדרת פרשנות ותרבות – סדרה חדשה, הרואה אור בהוצאת כרמל בירושלים

דף הפייסבוק של רחל אליאור, 19.9.2021

פסח, חג החירות, ומשמעות הזמן היהודי

פייסבוק, 4.4.2022

לזכרו של פרופ' יוסף דן

הארץ, 25 ביולי 2022

מדינה לא יהודית ולא דמוקרטית

הארץ, 1 בדצמבר 2022

'תרבות היא משא ומתן בין דורות' דרך השפה והצבת גבולות במקום ובזמן, אמנות היא היכולת לקחת את הדיון למקום בלתי צפוי ולפרוץ את גבולות הזמן והמקום: על ספרו החדש של חיים באר, צל ידו

HHE 25 (2023), pp. 115–129

האם יש לנו עדיין הווה משותף ועתיד משותף?

מצפה אילן: קציר האומר 10, סיוון תשפ"ג

ראש השנה – מתי מועדו?: יום הזיכרון או זיכרון חלופי של זיכרון ונשייה?

הרצאה, 18 בספטמבר 2023

הספד לאליס שלוי

רשת משלך: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, 8 בנובמבר 2023

השכינה והמשיח במסורת המיסטית היהודית

כתב יד המחברת, 2024

בין דיבוק לדבקות

כתב יד המחברת, 2024

חג החנוכה – אזכוריו וטעמיו

אתר הלו"ז העברי, ללא תאריך


פרשת השבוע

פרשת אֱמֹר

פייסבוק: הדף של רחל אליאור, 2023

פרשת אחרי מות

פייסבוק: הדף של רחל אליאור, 2023

פרשת קדושים

פייסבוק, הדף של רחל אליאור: 9 במאי 2024

פרשת בהר־בחוקותי

פייסבוק: הדף של רחל אליאור, 2024


הרצאות בוידאו: http://www.vanleer.org.il/he/node/930

כיצד הופכים רבי נעדר לנוכח? המקרה של חב"ד המשיחיסטית ערב עיון בעקבות ספרו של יורם בילו איתנו יותר מתמיד

ראשית הקריאה וכינון סביבה חלופית

האלוהים והאדם / פרשת תצוה

המודל המקראי ותפקידו בהיסטוריה / פרשת וישלח

האדם ומשמעות החיים | פרשת אחרי מות

פרשת וירא

פרשת בהר

פרשת מצורע

v עיון

 

גליא רזא: הוצאה ביקורתית ע"פ כתבי יד עם מבוא, חילופי נוסחאות ומראי מקומות

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"א

תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשמ"ב

היכלות זוטרתי: כ"י ניו-יורק 8128 (828)

ירושלים: הוצאת הספרים ע“ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ב 1982

תורת אחדות ההפכים: התיאוסופיה המיסטית של חב"ד

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ג 1992

דברי האדון [יעקב פרנק]

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, c1997

חירות על הלוחות: המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים

תל אביב: אוניברסיטה משודרת, תש"ס 1999

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה

ירושלים: מאגנס תשס"ג 

ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה: תורת הסוד הקדומה ומקורותיה

תל אביב: משכל, 2004

זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה

ירושלים: מכון ון ליר בירושלים, תשס"ט 2009

ישראל בעל־שם־טוב ובני דורו: מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים

ירושלים: כרמל, תשע"ד 2014

סבתא לא ידעה קרוא וכתוב: על הלימוד ועל הבורות, על השעבוד ועל החירות

ירושלים: כרמל, תשע"ח 2018

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל אליאור

הקלידו

 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אסנת קליימן
 • ברוריה שרון
 • בתיה שוורץ
 • גליה גזית
 • ג’ון רובינשטיין
 • גיורא הידש
 • דפנה פילובסקי
 • דפנית בירון
 • חנה מורגנשטרן
 • מיה קיסרי
 • מירה ברק
 • נעה אופנהיים
 • עידית סגל
 • עמירה ביידר
 • ענבל ברנר
 • עדנה פולק
 • ענת פלד
 • רוני כוכבי
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • אייל דולב
 • איילת צנקל
 • מיה קיסרי
 • צחה וקנין־כרמל
 • צפורה ניצן
 • רוני כוכבי
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיה האחרונות שראו אור בפרויקט

פרשת בהר־בחוקותי; פרשת אחרי מות; פרשת אֱמֹר; פרשת קדושים; בין דיבוק לדבקות; השכינה והמשיח במסורת המיסטית היהודית; לזכרו של פרופ' גרשם שלום (1897–1982), איש העלייה השלישית, מבוני הארץ ומייסדיה; מפחד מלאך השכחה, שכנפיו הפרושות סוככות על הכול; האם יש לנו עדיין הווה משותף ועתיד משותף?; על אותיות השפה העברית בלשון הקודש, בשפת הבריאה, היצירה והזיכרון: מספר יצירה ועד גילוי וכיסוי בלשון; הספד לאליס שלוי; "רוחי דעת אמת וצדק בקודש קודשים, צורות אלוהים חיים צורי רוחות מאירים": על כמה ממדים של הרוחניות במסורת היהודית העתיקה; השמיעי קול; ראש השנה – מתי מועדו?: יום הזיכרון או זיכרון חלופי של זיכרון ונשייה?; מגילות מדבר יהודה ומסורת המרכבה: הזמן המקודש, המקום המקודש והפולחן המקודש; מידה מסוימת של ענווה; מדינה לא יהודית ולא דמוקרטית; חג החנוכה – אזכוריו וטעמיו; עיונים במחשבת חב"ד; איך ממשיכים מנקודת שבר זו?: "קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות"

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל אליאור

הקלידו

 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • אסנת קליימן
 • ברוריה שרון
 • בתיה שוורץ
 • גליה גזית
 • ג’ון רובינשטיין
 • גיורא הידש
 • דפנה פילובסקי
 • דפנית בירון
 • חנה מורגנשטרן
 • מיה קיסרי
 • מירה ברק
 • נעה אופנהיים
 • עידית סגל
 • עמירה ביידר
 • ענבל ברנר
 • עדנה פולק
 • ענת פלד
 • רוני כוכבי
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • אייל דולב
 • איילת צנקל
 • מיה קיסרי
 • צחה וקנין־כרמל
 • צפורה ניצן
 • רוני כוכבי
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר